Recursos per entitats

14/02/11
Propostes àmbit sociosanitari. Informe ‘Disfuncions entre els àmbits de salut i social’

El febrer de 2011 la Taula del Tercer Sector va presentar l'informe 'Disfuncions entre els àmbits de la salut i social' realitzada per l’Escola Universitària d’Infermeria de Sant Joan de Déu per encàrrec de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. Aquest estudi pretén fer propostes d’actuació per a una millor coordinació entre els àmbits d’intervenció social i sanitària, vinculant les entitats del Tercer Sector Social que treballen amb persones en situació de vulnerabilitat i exclusió social, concretament en els àmbits de les persones amb problemes de salut mental, sense llar i drogodependències.

10/10/10
'Pla integral d'atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions'

Pla elaborat pel Departament de Salut al 2010 que recull el conjunt d'accions que cal desplegar des del Govern de la Generalitat els propers anys per tal de millorar la salut mental de les persones addictes a subtàncies.

02/10/10
Propostes Eleccions al Parlament de Catalunya 2010

Amb motiu de les Eleccions al Parlament de Catalunya del 28 de novembre, la Taula  del Tercer Sector va elaborar, editar i presentar el document “Més i millors polítiques socials”, en el qual feia una valoració de la legislatura 2007-2010, i formulava 35 propostes als partits polítics per a la legislatura següent. Aquest document fou presentat a tots els partits, i debatut en un acte celebrat el 13 de juliol a la seu de l’ONCE Catalunya. Posteriorment la Taula va analitzar el grau d’incorporació de les seves propostes en els programes electorals dels diferents partits, i es va adreçar al nou Govern català per demanar-li que tingui en compte les peticions del nostre sector.

10/12/09
'Xarxa d'Atenció a Persones Sense Sostre: Propostes de millora en l’atenció social i sanitària a les persones sense sostre amb problemes de salut mental'

Aquest document és fruit del treball de síntesi, consens i priorització entre totes les entitats que conformen la Xarxa d’Atenció a Persones Sense Sostre (XAPSS).
La seva elaboració s'ha dut a terme en base al treball obtingut de les I Jornades Tècniques de la XAPSS de Barcelona (7 juliol 2009), les quals tractaven sobre la intervenció amb  persones sense sostre i malaltia mental.

10/11/09
'Recomanacions per a la millora de l’atenció social a les persones amb trastorn mental a la ciutat de Barcelona'

L’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMD) de l’Ajuntament de Barcelona té com a missió impulsar polítiques i actuacions perquè les persones amb qualsevol tipus de  discapacitat puguin desenvolupar els seus projectes vitals d’una manera autònoma, en igualtat de condicions, i amb respecte a les diferències.

Pàgines