L'impacte de la renda garantida en el món local

16 d'octubre de 2019
09:30h - 13:00h
Acreditacions: 09:00h
Espai per concretar
Amb traducció simultània de l'anglès 
 
L'acte està organitzat conjuntament entre la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya i el Fòrum de Síndics i Síndiques, Defensors i Defensores locals de Catalunya.
La jornada comptarà amb la participació d'experts europeus en garantia d'ingressos, una taula rodona amb representants del Tercer Sector basc i europeu i de diversos síndics locals, a més també comptarà amb experiències d'administracions i d'entitats locals. 
Ben aviat, es disposarà del programa definitiu.

 

Dades del/la participant
Dades de l’organització
Política de Privacitat de dades
Informació sobre el tractament de les dades personals De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. L’informem que les dades personals que ens facilita quedaran incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya. Responsable del tractament: Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya. Dades de contacte del delegat de protecció de dades: dades@tercersector.cat Finalitat del tractament: Farem servir les vostres dades per prestar el servei que ens ha demanat i enviar-li informació rellevant vinculada al curs a què us heu subscrit. Finalitat del Tractament: Gestionar i controlar el compliment d’aquesta autorització en les condicions que s’han indicat. Base legítima: El consentiment què se us sol·licita Destinataris: La pròpia entitat, així com l’entitat externa de formació encarregada de l’execució del curs. O bé les administracions publiques quan hi hagi una obligació legal vinculada justificacions de subvencions i /o convenis. Drets de les persones: Poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al tractament davant del responsable del tractament al c/ Rocafort, 242 bis, 2n de Barcelona o bé a dades@tercersector.cat. En qualsevol moment es pot revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació. També es pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent. Més informació a: http://www.tercersector.cat/politica-de-privacitat Termini de conservació: La informació es conservarà durant el termini que preveu la normativa per fer front a l’exercici i defensa de reclamacions.
Mesures d'accessibilitat
En el cas que necessiteu alguna mesura d'accessibilitat per a persones amb discapacitat auditiva i/o visual us preguem ens ho comuniqueu per escrit al correu projeccio@tercersector.cat