Línies estratègiques 2017-2020

 

Els objectius de la Taula del Tercer Sector pel període 2017-2020 són:

 

Un model polític i econòmic socialment més just

Estarem atents i vetllarem perquè els Drets Socials no siguin vulnerats, i defensarem les transformacions necessàries de l’actual model polític i econòmic perquè esdevingui socialment més just, equitatiu, solidari i cooperatiu, i perquè compti amb polítiques predistributives més eficaces per actuar sobre les causes estructurals, prevenir la reproducció de les desigualtats i garantir la igualtat d’oportunitats.

Donarem eines a les nostres entitats membres perquè els col·lectius en situació de vulnerabilitat social s’empoderin per defensar els seus drets.

Un sistema de benestar més avançat

Seguirem d’aprop la legislació referent als drets socials, i reclamarem el seu compliment i aplicació. Seguirem proposant millores legals respecte els drets socials i una major inversió en programes i serveis públics universals per augmentar l’eficàcia redistributiva del nostre sistema de benestar i la seva capacitat per garantir i fer efectius els drets de tots els ciutadans.

Un Tercer Sector Social més reconegut i influent

Impulsarem els valors i el discurs públic del nostre sector visibilitzant l’expertesa de les federacions i de les seves entitats membres, per guanyar suport social, reconeixement públic i capacitat d’incidència. Incrementarem la nostra presència pública combinant el missatge propositiu amb el de denúncia, i fent d’altaveu de la tasca de les nostres entitats.

Una cooperació més intensa i eficaç amb les Administracions Públiques

Promourem i defensarem una aliança més estreta i eficaç del Tercer Sector Social amb les Administracions Públiques, un model de governança en el qual el nostre sector hi adquireixi un lloc més actiu i preeminent, i un sistema de cooperació público-social per a la prestació de serveis públics més eficient.

Unes entitats i un sector més eficients i innovadors

Proposarem millores al marc legal, jurídic i de finançament per millorar la seva seguretat jurídica i enfortir les activitats de les entitats del Tercer Sector Social. Impulsarem estratègies globals de reforç d’eines de gestió que permetin la millora contínua de les entitats, l’eficiència, la independència econòmica i la innovació del sector en els àmbits estratègics.

Una institució capaç d’assumir nous reptes

Impulsarem l’enfortiment de les capacitats de la Taula, per poder assumir les línies estratègiques de la institució i els nous reptes que les entitats del sector ens plantegen. Promourem la democràcia interna i la participació de les entitats a través de diversos espais com els grups de treball, per millorar l’articulació entre la Junta Directiva i les federacions membres. Gestionarem la diversitat interna de la Taula i treballarem per cohesionar-la.