Participació en institucions

La Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya forma part de diverses institucions i organitzacions, tant en òrgans directius com en consells consultius:

Institucions públiques:

La Taula del Tercer Sector participa en els òrgans consultius següents:

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC)

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya és un ens de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat i autonomia orgànica i funcional per al compliment de les seves finalitats com a òrgan consultiu i d’assessorament del Govern en matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals.

Consell Econòmic i Social de Barcelona

El Consell Econòmic i Social de Barcelona (CESB) és un òrgan consultiu i de participació de caràcter general que parteix de la representació d’interessos, en el qual participen els agents socials i econòmics més representatius de la ciutat de Barcelona. El CESB és un òrgan de diàleg i de consens en els àmbits econòmics, socials i pressupostaris

Altres Institucions i Plataformes
Acord Ciutadà per a una Barcelona Inclusiva

És l’espai de treball compartit entre la societat civil organtizada i l’administració municipal per assolir la meta comuna d’una Barcelona més inclusiva i solidària. La finalitat de l’acord és incrementar el capital social de la ciutat, és a dir, la seva capacitat d’organització i actuació conjunta. I ho fa mitjançant la promoció de la cooperació i l’articulació de xarxes d’acció. La Taula del Tercer Sector forma part de la seva Junta de Govern.

FOCIR - Federació d'Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes

La FOCIR neix per estimular i proporcionar recursos a la participació de les entitats catalanes a l’escenari internacional, i a través de la seva representació, fer advocacia del paper de les organitzacions civils en els centres de decisió política internacional.

Charter per la diversitat de Catalunya

És una institució que promou la inclusió i la diversitat en empreses i organitzacions de tot tipus. Impulsa una carta de compromís que signen amb caràcter voluntari les empreses i organitzacions. La Taula del Tercer Sector forma part del seu consell directiu.

Consell Català del Moviment Europeu

És una associació pluralista i independent que desenvolupa les seves activitats europeistes dins de l’àmbit territorial de Catalunya. Està integrada per una àmplia representació de la societat catalana: partits polítics, organitzacions empresarials i entitats socials. La Taula del Tercer Sector també en forma part.

European Anti Poverty Network (EAPN) Espanya

És una coalició independent d'entitats del Tercer Sector Social que lluita per a l'eradicació de la pobresa i l'exclusió social a l'Estat espanyol. Forma part de la xarxa europea EAPN. Pretén situar tant la pobresa com l'exclusió social en el centre de l'agenda política i sensibilitzar i mobilitzar la societat. La Taula del Tercer Sector Social de Catalunya forma part dels seus òrgans directius.

FIARE-Catalunya

Agent a Catalunya de la Banca Popolare Etica d'Itàlia. Pretén esdevenir una entitat financera de referència per al Tercer Sector i l'economia social del nostre país. La Taula del Tercer Sector n'és una de les organitzacions socials membres i impulsores.

Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental i solidària

La Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental i solidària està formada per un col·lectiu de persones individuals i un conjunt d’entitats que hi donen suport. A les persones i organitzacions que formem part de la Plataforma ens uneix la preocupació per l’evolució del nostre sistema fiscal, cada vegada més regressiu i injust, i el model de societat que se’n deriva.

Pla Estratègic Metropolità de Barcelona

Associació privada sense ànim de lucre, promoguda per l’Ajuntament de Barcelona, que integra els 36 municipis que conformen l’àrea metropolitana de Barcelona. El PEMB va ser creat per identificar i promoure estratègies de suport al desenvolupament econòmic i social. La Taula del Tercer Sector en forma part i participa als seus espais de treball.

Plataforma d’Organitzacions Infància d’Espanya

Treballa per unir els esforços d'organitzacions d'àmbit estatal que treballen per a la infància i crear un espai de coordinació que defensi, promogui i protegeixi els drets dels nens, nenes i adolescents a Espanya. La Taula del Tercer Sector en forma part per mitjà de la PINCAT (Plataforma d'Infància de Catalunya).

Pacto Mundial - Red Española

Creat per afavorir la sostenibilitat empresarial mitjançant la implantació de 10 principis universals de conducta i acció en matèria de Drets Humans i Empresa, normes laborals, medi ambient i lluita contra la corrupció, en l'estratègia i les operacions diàries de tot tipus d'entitats i afavorir, així, la consecució d'objectius de desenvolupament sostenible (ODS).

Aliança 360

La Fundació Jaume Bofill, la Diputació de Barcelona i la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica impulsen aquest projecte que pretén que tothom tingui més i millors oportunitats educatives en tots els temps i espais de la seva vida i connectar l’educació i els aprenentatges entre el temps lectiu i el no lectiu. L'objectiu és que cada infant i jove construeixi el seu propi itinerari vital amb equitat i sense exclusions.

Plataformes i institucions internacionals
Euclid Network

EUCLID Network, una plataforma europea que agrupa institucions de dotze països que treballen per a la millora i l’enfortiment del Tercer Sector.