L’any 2020 iniciem un procés de reflexió amb les entitats federades per definir els principis i compromisos ètics que ens uneixen com a sector.

El resultat és l’elaboració d’un codi ètic i d’un codi de bona conducta.

Codi ètic

És una eina comuna que permet vetllar perquè l’ètica i el bon govern estiguin presents en la gestió de l’entitat i en la relació entre les entitats i altres agents de la societat civil i les Administracions.

El document també vol ser un instrument de reflexió i deliberació de les professionals del tercer sector social sobre les seves actuacions i llurs conseqüències amb la finalitat de millorar la intervenció i la manera d’organitzar-se i relacionar-se.

Codi ètic309.97 KB

Codi de bon govern

És una eina que recull els principis ètics i les regles de conducta de les persones membres de la junta directiva, l’equip de direcció, l’equip tècnic o les persones que, en alguna ocasió, puguin actuar en representació de la Taula.

Canal ètic

Aquest canal serveix per fer arribar, de manera anònima, dubtes o inquietuds relacionades amb l’ètica de la Taula, les persones que en formen part o que s’hi relacionen. El poden utilitzar les persones membre de la Taula, les entitats federades i la ciutadania en general.

La informació rebuda és gestionada per la Comissió de Seguiment del Codi ètic de la Taula, que emprendrà les mesures oportunes.