Dia Internacional per a l'Erradicació de la Pobresa. El nou model alimentari: implicacions i reptes per a la garantia del dret a l’alimentació

17 d'octubre de 2023

10:30 - 13:20h

HUB SOCIAL (C/Girona 34, interior. 08010 Barcelona)

Acte presencial

PROGRAMA

10:30h Obertura de portes i acreditacions.

11:00h Benvinguda
· Sra. Francina Alsina, presidenta de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.

11:05h Conferència introductòria ‘On ens trobem i com hem arribat fins aquí en relació amb el model de garantia alimentària’? 

11:25h Taula rodona ‘La mirada de les entitats del tercer sector social’.

12:15h Taula rodona ‘La mirada de les administracions públiques’

13:00h Cloenda institucional.

13:20h Fotografia amb les autoritats i persones assistents.

DADES DE L'ORGANITZACIÓ
DADES DE LA PERSONA ASSISTENT

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. L’informem que les dades personals que ens facilita quedaran incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya. Responsable del tractament: Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya. Dades de contacte del delegat de protecció de dades: dades@tercersector.cat Finalitat del tractament: Farem servir les vostres dades per prestar el servei que ens ha demanat i enviar-li informació rellevant vinculada a l’acte a què us heu subscrit. Finalitat del Tractament: Gestionar i controlar el compliment d’aquesta autorització en les condicions que s’han indicat. Base legítima: El consentiment què se us sol·licita Destinataris: La pròpia entitat o bé les administracions públiques quan hi hagi una obligació legal vinculada justificacions de subvencions i /o convenis. Drets de les persones: Poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al tractament davant del responsable del tractament al c/ Rocafort, 242 bis, 2n de Barcelona o bé a dades@tercersector.cat. En qualsevol moment es pot revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació. També es pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent. Més informació a: http://www.tercersector.cat/politica-de-privacitat Termini de conservació: La informació es conserva durant el termini que preveu la normativa per fer front a l’exercici i defensa de reclamacions.

Accepto la política de privacitat de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya?
Accepto que es prenguin fotografies i enregistri la meva imatge durant l’acte en el qual participo com a persona ponent/moderadora/assistent?

Les imatges i vídeos resultants es publicaran a la pàgina web i al Butlletí mensual de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya; als perfils de xarxes socials dels que sigui titular, així com a altres mitjans de comunicació propis dels co-organitzadors i col·laboradors de la jornada, sempre amb l’objectiu de difondre i fer promoció dels continguts propis de la jornada.

Accepto que es difonguin les fotografies i vídeos resultants de la meva participació com a persona ponent/moderadora/assistent?
MESURES D’ACCESSIBILITAT