El Tercer Sector Social està format pel conjunt d’entitats privades no lucratives que treballen per a la inclusió i cohesió social amb especial atenció a les persones en situació de vulnerabilitat. El seu objectiu és reduir les desigualtats socioeconòmiques, evitar l’exclusió i aconseguir l’empoderament i l’autonomia de les persones. 

El tercer sector es contraposa al ‘primer sector’ o sector públic (governamental i no lucratius) i al ‘segon sector’ o sector de l’empresa privada (no governamental i lucratiu).

Les entitats del tercer sector ofereixen serveis i suports en diferents àmbits (pobresa i exclusió, inserció laboral, lleure, educació, salut, voluntariat, associacionisme, etc.) i acompanyen diversos col·lectius (infància i famílies, persones joves, persones migrades i refugiades, gent gran, persones amb discapacitat intel·lectual, física i sensorial; persones amb addiccions i drogodependències, persones sense llar o persones amb dificultats per accedir a un lloc de treball, entre altres). Tenen diversa forma jurídica: associacions, fundacions, cooperatives d'iniciativa social, empreses d'inserció i entitats singulars.

 

Treballa per a la inclusió i cohesió social amb especial atenció a les persones en situació de vulnerabilitat

La força del Tercer Sector

Imatge la força del tercer sector social

Les organitzacions del tercer sector compten amb una sèrie de valors que les defineixen:

  • No tenen afany de lucre. Els recursos invertits retornen de nou a la societat.
  • Estan molt arrelades al territori i a la comunitat. Són a tot arreu, als barris, als pobles i a les ciutats de tot Catalunya. 
  • S’adapten a les necessitats de les persones perquè no tothom és igual i no tothom requereix els mateixos suports i serveis. 
  • Tenen personal contractat i persones voluntàries.
  • Són transparents i rendeixen comptes.

 

Valors del

Tercer Sector

Acció social del Tercer Sector

El tercer sector social és un motor de transformació social que promou una societat on totes les persones puguin tenir els mateixos drets i oportunitats; treballa per aconseguir una societat més justa, inclusiva, equitativa i cohesionada i fomenta l’associacionisme i la participació, la responsabilitat i el compromís actiu de la ciutadania.

 

És un motor de transformació social i fomenta l’associacionisme i la participació activa de la ciutadania

Mapa d’entitats socials de Catalunya

Link a mapa d'entitats