Sessió informativa "Programa Plans de Transformació Digital"

8 de febrer de 2024

16:00h - 17:00h

Sessió en línia

PROGRAMA

m4Social, el projecte d'innovació social de la Taula, en col·laboració amb Enginyers Voluntaris i Fundació migranodearena, organitza una sessió informativa en línia sobre el programa Plans de Transformació Digital, que aquest 2024 engega la seva quarta edició.

L'objectiu de la sessió, dirigida als equips directius de les entitats socials, és donar a conèixer els detalls i el funcionament del programa perquè la seva organització se'n pugui beneficiar i gaudir de l'acompanyament professional d'una persona voluntària, especialista en estratègia digital i d'organització, que les ajudarà a avançar cap a la transformació digital i a adoptar la innovació en el seu model i entorn de treball, des d’un punt de vista estratègic.

L'enllaç d'accés a la sessió es rebrà uns dies abans de la mateixa. 

Més informació sobre el programa Plans de Transformació Digital aquí

DADES DE L'ORGANITZACIÓ
DADES DE LA PERSONA ASSISTENT

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. L’informem que les dades personals que ens facilita quedaran incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya. Responsable del tractament: Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya. Dades de contacte del delegat de protecció de dades: dades@tercersector.cat Finalitat del tractament: Farem servir les vostres dades per prestar el servei que ens ha demanat i enviar-li informació rellevant vinculada a l’acte a què us heu subscrit. Finalitat del Tractament: Gestionar i controlar el compliment d’aquesta autorització en les condicions que s’han indicat. Base legítima: El consentiment què se us sol·licita Destinataris: La pròpia entitat o bé les administracions públiques quan hi hagi una obligació legal vinculada justificacions de subvencions i /o convenis. Drets de les persones: Poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al tractament davant del responsable del tractament al c/ Rocafort, 242 bis, 2n de Barcelona o bé a dades@tercersector.cat. En qualsevol moment es pot revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació. També es pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent. Més informació a: http://www.tercersector.cat/politica-de-privacitat Termini de conservació: La informació es conserva durant el termini que preveu la normativa per fer front a l’exercici i defensa de reclamacions.

Accepto la política de privacitat de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya?
Accepto que es prenguin fotografies i enregistri la meva imatge durant l’acte en el qual participo com a persona ponent/moderadora/assistent?

Les imatges i vídeos resultants es publicaran a la pàgina web i al Butlletí mensual de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya; als perfils de xarxes socials dels que sigui titular, així com a altres mitjans de comunicació propis dels co-organitzadors i col·laboradors de la jornada, sempre amb l’objectiu de difondre i fer promoció dels continguts propis de la jornada.

Accepto que es difonguin les fotografies i vídeos resultants de la meva participació com a persona ponent/moderadora/assistent?