Taller de persones expertes sobre transformació digital en l'acció social

30 de març

10:00 - 13:30 h

Acte presencial. 

Fundesplai (Carrer del Riu Anoia, 44, 54, 08820 El Prat de Llobregat, Barcelona)

DADES DE L'ORGANITZACIÓ
DADES DE LA PERSONA ASSISTENT

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. L’informem que les dades personals que ens facilita quedaran incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya. Responsable del tractament: Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya. Dades de contacte del delegat de protecció de dades: dades@tercersector.cat Finalitat del tractament: Farem servir les vostres dades per prestar el servei que ens ha demanat i enviar-li informació rellevant vinculada a l’acte a què us heu subscrit. Finalitat del Tractament: Gestionar i controlar el compliment d’aquesta autorització en les condicions que s’han indicat. Base legítima: El consentiment què se us sol·licita Destinataris: La pròpia entitat o bé les administracions públiques quan hi hagi una obligació legal vinculada justificacions de subvencions i /o convenis. Drets de les persones: Poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al tractament davant del responsable del tractament al c/ Rocafort, 242 bis, 2n de Barcelona o bé a dades@tercersector.cat. En qualsevol moment es pot revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació. També es pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent. Més informació a: http://www.tercersector.cat/politica-de-privacitat Termini de conservació: La informació es conserva durant el termini que preveu la normativa per fer front a l’exercici i defensa de reclamacions.

Accepto la política de privacitat de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya?
Accepto que es prenguin fotografies i enregistri la meva imatge durant l’acte en el qual participo com a persona ponent/moderadora/assistent?

Les imatges i vídeos resultants es publicaran a la pàgina web i al Butlletí mensual de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya; als perfils de xarxes socials dels que sigui titular, així com a altres mitjans de comunicació propis dels co-organitzadors i col·laboradors de la jornada, sempre amb l’objectiu de difondre i fer promoció dels continguts propis de la jornada.

Accepto que es difonguin les fotografies i vídeos resultants de la meva participació com a persona ponent/moderadora/assistent?
MESURES D’ACCESSIBILITAT