Entrevista a Anna M. Suñer, coordinadora de la Plataforma d'Infància de Catalunya

"Fa 7 anys que tenim la Llei d'Infància aprovada i encara no s'ha desplegat"

Content
Esquerra

La Plataforma d’Infància de Catalunya neix  al 2011 per ser una veu comuna i transversal de totes les entitats compromeses amb els infants i adolescents del nostre país, que ofereix una visió integral de la infància, dóna resposta a les seves necessitats, promou l’acompliment dels seus drets i deures i vetlla per incorporar la perspectiva de la infància en les polítiques públiques i en la societat catalana.

A la  PINCAT hi som 21 organitzacions que treballen per a la infància i adolescència a través de més de 900 entitats de primer nivell en els àmbits sociosanitari i de la salut, el lleure, l’acció social, l’educació i la formació,  i atenció a les famílies.

1.- Fa 4 anys que es va signar el Pacte per la Infància. Quin balanç en feu?

4 anys després de la signatura del Pacte per la Infància la valoració que en fem és que el compromís que significa la signatura del pacte pels diferents actors no està prenent l’impuls esperat.

Estem en un moment històric important, estem repensant com volem el nostre país, i en un país modern, en una societat avançada la infància pren un pes específic important, és la prioritat, la infància ha d’estar al centre de polítiques públiques, i malauradament en aquests 4 anys no podem estar d’acord en que hagi anat així, s’han posat les bases però ens fa l’efecte que ens trobem en una mena d’estancament, podem entendre que el context socioeconòmic no ha ajudat a avançar en aquest sentit, però justament per això ens vam comprometre, el consens polític i social recollit en el pacte per a la infància ha de significar que el benestar personal i social de l’infant quedi garantit i que no depèn d’un context social desafavorit, d’una decisió política,  una decisió que afecta al benestar de tots els infants però sobretot d’aquells que es troben en una situació de vulnerabilitat, cal avançar en polítiques vers els interessos dels infants.

Justament, amb la signatura del pacte vam veure l’oportunitat de que es concretessin els plans d’acció amb les mesures polítiques consensuades dotades de recursos suficients , de tal manera que això representés un avenç en l’aplicació de la Convenció a Catalunya.

La PINCAT vam signar el pacte molt convençuts tot  i  que sabíem que hi havia molta feina per fer.

A dia d’avui, podem dir que encara n’hi ha molta per fer.

Per la PINCAT el pacte per la Infància ha de complir 3 objectius molt clars:

  • Impulsar des d’una visió integral els drets de la infància a Catalunya, de manera especial en aquells infants i joves que amb menys oportunitats i  que es troben en una situació de vulnerabilitat social. Per això, és imprescindible moure, assignar i gastar els recursos econòmics suficients perquè es puguin aplicar i desenvolupar tant la llei com del pacte que possibilita garantir el compliment dels drets dels infants.

Invertir en infància és una inversió de futur, però pren més força quan la inversió s’enfoca en els infants que més ho necessiten, en aquells que es troben en situació d’adversitat.

  • Vetllar perquè en totes les accions totes les accions i polítiques públiques es tingui en compte la perspectiva de la infància. Polítiques enfocades cap els interessos de l’infant i tranversals. Trobem a faltar aquestes polítiques transversals que garanteixin des de tots els àmbits els drets, les oportunitats i les responsabilitats de la infància.
  • Propiciar polítiques a favor de la participació de la infància, entenent a l’infant com a ciutadà del present i no només de futur.

Volem ressaltar que l’aprovació del Pacte també ha de servir per aconseguir mobilitzar i comprometre tota la societat en favor de la infància i per a “tota” la infància. No només les administracions públiques. Està clar que és només amb la mobilització del conjunt de la societat i el compromís de tothom que avançarem cap  a garantir efectivament els drets dels infants.

2.- La participació infantil ha estat un dels pilars de l’acció de la PINCAT durant els últims anys. Quina valoració feu d’aquest procés i quins passos  caldria donar per seguir avançant des de tots els àmbits?

L’any 2013 es va signar el pacte per a la Infància de Catalunya. El primer eix del pacte per la infància és justament la participació.

D’una banda, comentar que la PINCAT va participar activament a Comissió Tècnica per la elaboració del Programa d’Impuls dels consells de participació territorial.

D’altra banda, i en relació a la idea de comprometre’ns en el desenvolupament del pacte per la infància, la PINCAT hem estat desenvolupant una acció de participació activa dels infants i joves, concretament intentem avançar en la participació dels infants en la governança de les entitats.

La Pincat va prendre el compromís d’avançar en un els eixos que configuren el pacte per la infància: la participació dels infants . Vam voler desenvolupar aquest eix en relació al dret dels infants a participar, a ser escoltats en les decisions que els afecten.

Les entitats de la Pincat tenim com a missió l’atenció des de diferents àmbits de la infància i aquesta atenció l’articulem a partir de plans d’actuació, de plans estratègics,... i el repte que ens plantegem com a PINCAT és avançar en la participació real dels infants i joves en la governança de les entitats. Aquest ha estat l’objectiu del grup promotor constituït per diferents entitats de la PINCAT per tal d’impulsar el projecte. Cal destacar la intensa activitat de les entitats que han participat en el grup, liderat per Jose Antonio Ruiz i la Susanna Escardibul de Fundesplai. Enguany, després de 2 anys de trobades i reflexió entre infants i joves de les entitats participants, s’està treballant justament amb la cloenda del projecte amb l’organització d’una jornada a principis d’octubre per tal de compartir els resultats i presentar la publicació “Impuls de la Participació de la Infància i la Joventut en la Governança de les Entitats Socials”.

La idea és que tot i que es va avançant lentament en relació a la participació infantil i juvenil, hi ha molta feina per fer. La societat, principalment els adults no estem a punt. Cal aquest canvi de mirada. Crec que com tots els canvis vol un procés, i el que observo és que el procés va a diferents velocitats i es produeix amb més o menys intensitat depenent de l’àmbit i de la societat. La idea del canvi de mirada no és generalitzada, estem bastant a les beceroles, tot i que en aquest projecte ens hem adonat que existeixen múltiples iniciatives el que significa que ja estem en el camí i en aquest sentit, volia destacar les deu recomanacions de la pincat per potenciar la participació dels infants i joves en la governança de les entitats socials i que podeu trobar recollides en la memòria del projecte.

3.- El 20 de novembre celebrareu una jornada en motiu del Dia Mundial dels Drets de la Infància. Pots explicar quin tema heu escollit i perquè?

Al voltant de 20N, hem previst un parell de jornades. La que es desenvoluparà a principis d’octubre i que ja he esmentat abans en relació a la participació infantil, i estem treballant en una segona jornada, d’acord amb el nostre pla d’actuació hem començat a treballar en la perspectiva d’una jornada entorn el 20N centrada en com garantir millor els drets dels infants en el nous escenaris constitucionals que ens afecten. L’objectiu fora reunir a diverses persones expertes per tal d’aportar elements d’anàlisi sobre el marc actual català, espanyol i europeu de garantia de drets dels infants i  formular propostes sobre com millorar aquestes garanties a Catalunya i a Espanya.

4.- L’actual govern està desplegant diversos Decrets en relació a la Infància. Com valoreu el contingut i la participació del tercer sector?

Catalunya comptem amb la llei d’infància, una llei que innova en el sentit que és una llei per a tota la infància, una llei que òbviament parteix de la convenció dels drets de l’infant i per tant alineada totalment en garantir cadascun dels drets,...entre d’altres és una llei que vetlla per l’interès superior de l’infant, que significa la participació de l’infant en totes les decisions que l’afecten, que prioritza el dret de l’infant a viure i créixer amb la seva família, i si no és possible en una d’acollida, que té en compte a l’infant més enllà dels 18 anys quan és un infant que es troba en el sistema de protecció,....

Ara bé, ja fa 7 anys que tenim llei a dia d’avui no s’ha desplegat ni s’ha reglamentat en la seva totalitat. Voldria significar que en aquest últim any tant a la Taula Nacional de la Infancia de Catalunya, com en el Ple del Consell General de Serveis Socials se’ns ha informat sobre l’estat de l’estat de la tramitació de diferents decrets i ordres per donar continuïtat al desplegament de la Llei 14/2010. Des de la PINCAT hem treballat els continguts dels texts, i hem pogut anar fent aportacions amb esmenes als texts, en aquest sentit significar que algunes les hem vist recollides en alguns esborranys que hem treballat. En aquest sentit, la PINCAT demanem al govern que de manera urgent es posin en marxa els mecanismes que fan possible el desplegament de la llei, òbviament amb el pressupost suficient per què realment sigui efectiva.

 

 

 

Dreta
Temàtica
Tercer Sector Social