ENTREVISTA DEL MES

A Enric Botí, President del Consell Territorial de l'ONCE a Catalunya.

Content
Esquerra

"L'escola inclusiva és un instrument clau per crear un país solidari i integrador"

per a crear un país solidari i integrador per tothom. - See more at: http://www.tercersector.cat/noticies/entrevista-del-mes-9#sthash.Pp9Tu04...
  1. Els avenços per fer una societat plenament inclusiva i accessible per a les persones amb discapacitat visual han estat mèrit de la tenacitat de l’ONCE al llarg dels seus 75 anys d’història. Quins reptes té encara avui Catalunya en aquest àmbit?

75 anys d'història ens han permès crear una Institució referent per a l'atenció social de les persones cegues i solidària amb persones amb altres discapacitats. La tenacitat dels milers d'homes i dones que han format i formem part de l'ONCE i la seva Fundació es basa en el reconeixement i suport que ens ha donat i ens dóna cada dia la ciutadania.

Durant aquest temps hem apostat fermament per l’autonomia personal, l’accés a la informació i la comunicació, la cultura i l’esport, l'educació, la formació, l'accés al món laboral i la igualtat d'oportunitats i hem demostrat que és possible que les persones cegues i amb altres discapacitats puguem tenir estudis, integrar-nos en el món laboral i viure com la resta de ciutadans.

Els reptes que Catalunya té en aquests àmbits tan importants són ser capaços de superar l'actual situació de crisi econòmica que fueteja milers de persones i evitar que es perdin drets que ha costat molts anys i molts esforços assolir. No és responsabilitat de tothom que la societat millori?.

  1. L’ONCE també ha impulsat que tots els nens i nenes cecs o amb deficiències visuals vagin a les mateixes escoles que la resta de nens i nenes del país. Podem dir que l’escola inclusiva és ja avui una realitat? Com hi contribueix l’ONCE?

L’Escola inclusiva és una realitat a Catalunya des de fa molts anys, un altra cosa és com està en aquests moments i com l’afecten la redistribució dels recursos de tota mena i la realitat de la comunitat educativa, a més de tots els projectes inclusius que s’han quedat pel camí per diverses casuístiques.

L’ONCE aposta per l’escola inclusiva de forma clara, les seves línies estratègiques i actuacions així ho demostren. A Catalunya, vam iniciar el camí als anys 90 i en aquests moments el 98% dels alumnes cecs de tot l’estat que cursen educació obligatòria  estan en escola inclusiva. És cert que aquesta aposta de l’ONCE per l’escola inclusiva, comporta una redistribució dels recursos que l’Organització destinava i destina a l’educació.

Hem transformat els nostres centres educatius en centres de recursos específics per a ceguesa i discapacitat visual greu, el de Barcelona va ser el primer. En aquests moments des del Centre de Recursos Educatius ONCE Barcelona es coordina, sota el marc del conveni signat amb el departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, tota l’atenció educativa especifica que reben els nostres alumnes.

L’ ONCE coordina els diferents equips de mestres (l'equip humà està format per més de  110 persones, 34 de les quals del departament d'ensenyament i la resta de l'Organització), es fa càrrec de totes les despeses generals de l’atenció a aquest alumnat, material, llibres adaptats etc., cedeix tots els materials específics que els alumnes necessiten per seguir el currículum al mateix ritme que els seus companys i concedeix ajuts econòmics complementaris als dels sector públic.

Pensem que l’escola inclusiva ha de continuar el seu camí, que no és fàcil, per les circumstàncies actuals, però que amb l'estabilitat necessària en el món educatiu, tornarà a donar els fruits necessaris per a crear un país solidari i integrador per tothom.

  1. L’ONCE és un important actor en el camp de la formació i la inserció socio-laboral dels col·lectius amb discapacitat, tant en l’àmbit del treball protegit com en l’àmbit de la inserció laboral en l’empresa ordinària. A quanta gent ateneu i doneu feina? Quins reptes viviu avui en aquest camp?

L'ONCE i la seva Fundació durant els primers cinc mesos d’aquest any ha contribuït a la generació de 3002 nous llocs de treball, dels què 972 van ser dins del seu entorn i 2030 a través d’empreses i entitats amb les què col·labora, així mateix es van crear 254 places ocupacionals.

A nivell de formació per l’ocupació, l'ONCE i la seva Fundació ha finalitzat en el mateix període 324 cursos, que ha suposat la formació de 3100 persones amb discapacitat.

De les dades auditades al 2013 dels 7941 llocs de treball creats, un 57% van ser per persones amb discapacitat física, un 13% psíquica, 21% sensorial i un 9% discapacitats mixtes. Respecte a la distribució per gènere, el 58% dels llocs de treball van ser ocupats per homes i el 42% per dones (Font: Butlletí electrònic Fundación ONCE – 01/07/2014 – Juliol)”.

A través de FSC Inserta s’està executant part del programa Por Talento de LLuita contra la discriminació 2007-2013, cofinançat pel Fons Social Europeu, del què la Fundació ONCE és un dels organismes intermedis per la gestió d’un ambiciós programa en favor de la inserció sociolaboral del sector de la discapacitat i de la igualtat d’oportunitats mitjançant Itineraris Integrats d’inserció.

A nivell de l’àmbit de Catalunya en el mes de juny d’aquest any formen part de la borsa de treball al voltant d’unes 29000 amb diferents tipologies de discapacitat.

Entre els reptes que estem treballant en aquests moments es troba:

Llançament a començament d’ any de la Nova Plataforma de gestió d’ Ocupació i Formació per Persones amb Discapacitat Portalento, amb l’objectiu d’Optimitzar el procés d’ajustament entre la demanda i l’ oferta i de millorar la prestació del servei als clients (empresa / candidats).

El Plan No Te rindas Nunca, obeeix a l’aposta que Fundación ONCE/FSC Inserta, en el marc del Programa Operatiu 2007-2013 de Lucha contra la Discriminación, per contribuir al propòsit de combatre l’atur juvenil i afavorir la inserció sociolaboral del col•lectiu de persones amb discapacitat.

Programa Oportunitat al Talent: Potenciar les pràctiques acadèmiques externes d’estudiants universitaris amb discapacitat per l’obtenció dels Títols de Grau o de Postgrau.

  1. Fa unes setmanes s’ha presentat FEACEM, una nova federació de Centres Especials de Treball de la qual l’ONCE forma part. Quin missatge i quines peculiaritats aporta aquest nou espai de coordinació i treball compartit?

S'ha constituït per la coordinació, representació, foment i defensa dels interessos, tan socials com empresarials, comuns als Centres Especials de Treball i a d'altres fórmules empresarials de treball protegit.

Essent històricament els Centres Especials de Treball una de les vies primordials de creació de llocs de treball per persones amb discapacitat i especialment per les de major nivell d'afectació, la seva acció estarà centrada a la projecció i desenvolupament d'aquest model productiu i es buscarà la seva major professionalització.

  1. L’ONCE és un referent mundial en l’associacionisme i l’atenció a les persones cegues o amb deficiències visuals, però que se sosté en part gràcies a la seva quota de participació en el negoci del joc. Com treballeu per fer sostenible aquest model?

Tal com s’expressa en el plantejament de la pregunta, més del 99 per cent dels ingressos de l'ONCE provenen dels que la institució obté a través de la venda dels jocs que comercialitzen els seus gairebé 21000 agents venedors a tot l'Estat, tots ells persones amb discapacitat.

De fet la sostenibilitat del model es basa en la voluntat ferma de les persones amb discapacitat d'aportar riquesa a la societat i de no ser una càrrega, si no de ser un pilar important on sustentar part del benestar de milers de persones amb discapacitat i les seves famílies del nostre país.

Fruit de la col·laboració solidària de la ciutadania l'ONCE i la seva Fundació disposa també d'una xarxa d'empreses socialment responsables on treballen persones amb diferents discapacitats.

A més d'això, l'ONCE i la seva Fundació aporten a la societat polítiques basades en l'accessibilitat de béns i serveis i sobretot programes de formació i intermediació laboral per a persones amb discapacitat.

D'altra banda l'ONCE sustenta també la FOAL (Fundació dirigida a formar i intermediar ocupació per a persones cegues de América del Sud), la FOPG (Fundació per a dotar de gossos pigall a les persones cegues) i la més recent, la FOAPS ( Fundació per a la atenció de persones amb Sordceguesa).

Així doncs, la sostenibilitat del sistema es basa evidentment en els productes que l'ONCE comercialitza de forma responsable i els premis que els jocs donen als clients, però també en els serveis que l'ONCE i la seva Fundació aporten per a les persones amb discapacitat.

De fet és estranya l'ocasió en que qualsevol de nosaltres, no coneix una persona a la que l'ONCE i la seva Fundació hagi ajudat en algun moment de la seva vida, i això els ciutadans ho coneixen i ho valoren.

  1. El Govern català s’ha compromès a crear el Consell de la Discapacitat de Catalunya. Quines coses positives creieu que podrà aportar aquest nou òrgan de participació?

Aquest Consell és la demanda feta des del sector de les persones amb discapacitat a través del COCARMI i no hi ha dubte que ha de suposar una taula transversal per tal de donar forma a les polítiques socials necessàries que garanteixin la qualitat de vida de les més de 500.000 persones que a Catalunya tenen algun tipus de discapacitat.

És evident que en aquests moments de crisi socioeconòmica es fa imprescindible un espai conjunt on poder treballar amb tots els departaments del govern els serveis i recursos que necessitem per viure en igualtat d'oportunitats en aquest país.

Dreta