FEPA, FEDAIA i ECAS denuncien l’enduriment dels criteris per renovar la residència

Els diners acreditats pels joves de més de 18 anys no podran ser de prestacions públiques ni ajuts socials.

Content
Esquerra
Arran d’un recent canvi d’interpretació de la Llei d'Estrangeria, a conseqüència de l'aplicació de la jurisprudència del Tribunal Suprem, s’ha produït un enduriment dels criteris exigits als adolescents migrats sense referents familiars per renovar el seu permís de residència a Espanya. A partir d'ara se'ls demana que acreditin comptar amb mitjans de vida propis per renovar el seu permís de residència no lucrativa, sense autorització a treballar, amb un mínim del 100% de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) per a les primeres renovacions i del 400% de l´IPREM per a les segones renovacions. Això significa que s’exigeix a joves que no tenen permís de treball uns ingressos de 540 euros al mes per a les primeres renovacions i més de 2.100 euros al mes per a les segones renovacions. A més, s’ha modificat també el criteri en relació amb l’origen dels recursos i, a partir d’ara, els diners que acrediten els joves per complir el requisit no poden procedir de prestacions públiques ni ajuts socials
 
L’aliança formada per FEPA, FEDAIA i ECAS per la millora de l’atenció als joves en situació de vulnerabilitat denuncia que no s’estan posant en valor les circumstàncies específiques del col·lectiu de joves migrats sols i que la incoherència de demanar uns mitjans de vida propis a persones que disposen de permís de residència sense permís de treball les aboca a la irregularitat i l’exclusió. Actualment, als adolescents tutelats per l’Administració se’ls ha de garantir el permís de residència i treball a partir dels 16 anys, però per mantenir la possibilitat de treballar un cop fan els 18 anys se’ls exigeixen uns requisits difícils de complir, com per exemple, aconseguir una oferta de treball d’un any a jornada completa.
 
Perquè aquestes persones joves tinguin possibilitats reals d’integració social i laboral, cal que les mesures de suport a partir dels 18 anys permetin passar d'una situació de protecció a una situació de plena autonomia, eliminant els obstacles existents. Per tot això, des de FEPA, FEDAIA i ECAS exigeixen:
 
- Modificar el Reglament d'Estrangeria i flexibilitzar els criteris per part de la Generalitat de Catalunya perquè els menors tutelats obtinguin el permís de residència i treball abans de complir els 18 anys i surtin del sistema de protecció a la infància i l’adolescència amb possibilitats d’emancipació i integració social i laboral.
 
- Aplicar als joves majors de 18 anys l’excepcionalitat que ens consta que les institucions del Govern espanyol i les seves Delegacions i Subdelegacions poden aplicar per concedir les renovacions del permís de residència i treball.
 
- Procurar un canvi legislatiu al Parlament de Catalunya perquè es canviï la condició de disposar de residència vigent per poder gaudir dels serveis de l’ASJTET.