La Taula presenta un recurs al Suprem contra la nova convocatòria de subvencions del 0,7% de l’IRPF

És la primera vegada que les entitats socials catalanes emprenen accions judicials en aquest tema.

Content
Esquerra

El president de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, que agrupa més de 3.000 entitats socials catalanes, Oriol Illa ha anunciat avui que la institució presentarà un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Suprem contra la Convocatòria de subvencions del 0,7% de l’IRPF 2016 que s’ha publicat aquest matí al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE.)

Avui el BOE ha publicat la convocatòria de subvencions estatals destinades a programes a finançar amb càrrec a l’assignació de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques destinada a finalitats socials (0,7% IRPF). Les bases reguladores de les referides subvencions són les establertes en el Reial Decret 536/2013 de 12 de juliol.

La Generalitat de Catalunya va presentar un recurs contenciós-administratiu el mateix any 2013 per denunciar el xoc competencial que recull del RD 536/2013. Aquest mateix mes de març el Tribunal Suprem va emetre una sentència rebutjant aquest recurs, contradient així les 13 sentències anteriors del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem que donaven la raó a la Generalitat en aquest tema

Els punts calents:

Segons el Reial Decret esmentat, aquestes subvencions aniran adreçades, entre altres finalitats, a l’atenció a les persones amb necessitats d’atenció integral socio-sanitària, amb necessitats educatives o d’inserció laboral (article 1).

L’article 4 senyala els requisits dels programes a finançar: aquells pels quals l’execució correspongui a l’Administració de l’Estat o que hagin de tenir un abast estatal per  diferents consideracions que contempla la lletra b) d’aquest article.

Les accions:

La Taula del Tercer Sector Social de Catalunya ha decidit presentar el contenciós administratiu davant el Suprem perquè:

1.-La convocatòria és contraria al repartiment constitucional de competències entre l’Estat i la Generalitat. En efecte, les finalitats d’aquestes subvencions (integració socio-sanitària, necessitats educatives i altres) són matèries en les que la Generalitat i, en general, totes les Comunitats Autònomes ostenten la competència exclusiva, en uns casos, i d’execució, en altres, per la qual cosa, d’acord amb la jurisprudència del Tribunal Constitucional exposada en una munió de sentències, la primera de les quals va ser la Sentència de 6 de febrer de 1992, pertocaria la territorialització d’aquests ajuts a favor de les comunitats autònomes.

2.- La convocatòria privilegia els programes d’abast estatal quan el tercer sector social troba l’àmbit territorial més adequat en l’autonòmic, per raó de la necessària proximitat de les entitats amb els sectors socials als que adrecen la seva activitat, i també perquè aquest àmbit és el que han volgut tant la Constitució com els Estatuts d’Autonomia, que sigui el propi de les polítiques públiques en matèria social.

L’escrit d’interposició del recurs de la Taula del Tercer Sector serà presentat la setmana vinent davant el Tribunal Suprem, amb petició de suspensió cautelar de la convocatòria 2016 en base a les raons anteriors.

L’impacte:

L’any passat, Catalunya va aportar 57,6 milions per a finalitats socials a través de la casella de l’IRPF però tan sols van retornar 31,2 milions per a projectes impulsats per entitats catalanes.

D’aquesta quantitat, 12,8 milions van anar destinats a 60 entitats amb programes d’actuació estrictament local i autonòmic (la resta per programes d’àmbit estatal), que són les entitats que la convocatòria de bases de subvencions podria deixar al marge d’aquest repartiment.

 Si Catalunya rebés en subvencions la part proporcional d’allò que aporta, els programes d’àmbit local i autonòmic veurien doblat el seu volum de subvencions via IRPF fins als 25 milions.

Per tant, des de la Taula d’entitats del Tercer Sector no només denunciem que nombroses entitats catalanes corren el risc de deixar d’ingressar 13 milions rebuts en el darrer exercici sinó que exigeix un repartiment territorial més equitatiu de les subvencions amb càrrec a l’assignació del IRPF.