Documents de la Taula

Protocol de prevenció, detecció i abordatge de l’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual identitat i/o expressió de gènere

El document recull el circuit i les possibles mesures a emprendre per prevenir l’assetjament, i denunciar i actuar degudament en cas que es produeixi. La Taula es compromet a promoure un context social i cultural de tolerància zero a qualsevol actitud o acte de discriminació per motiu de sexe i/o gènere dins l’àmbit de les seves actuacions. El protocol s’aplicarà als espais de treball de la Taula i en qualsevol altre esdeveniment, reunió, contracte o acte promogut per l’entitat. 

Claves del debate actual del sistema de garantía de ingresos: ventanilla única, complementos y cuantías

El documento pone el foco en el sistema que actualmente garantiza unos ingresos mínimos para cubrir necesidades básicas en Cataluña (Renta Garantizada de Ciudadanía e Ingreso Mínimo Vital) y evidencia cómo estas dos prestaciones aún no permiten que muchas familias puedan vivir con dignidad para que la vivienda sigue siendo el gran gasto no cubierto por las dos ayudas.

Construir aliances socials amb els països nòrdics

En aquest nou número de 'Quaderns d'internacionalització del tercer sector social' es dona a conèixer l'agenda social i del tercer sector social de Suècia i Dinamarca, a partir de la missió internacional que s'ha fet a aquests dos països nòrdics. L'objectiu és facilitar a les entitats socials coneixements i eines per promoure les aliances entre les organitzacions del tercer sector català i nòrdic. A més, el document també suggereix possibles col·laboracions.

 

Claus del debat actual del sistema de garantia d'ingressos: finestreta única, complements i quanties

El document posa el focus en el sistema que actualment garanteix uns ingressos mínims per cobrir necessitats bàsiques a Catalunya (Renda Garantida de Ciutadania i Ingrés Mínim Vital) i evidencia com aquestes dues prestacions encara no permeten que moltes famílies puguin viure amb dignitat perquè l’habitatge continua sent la gran despesa no coberta pels dos ajuts. Per això, recull recomanacions per millorar-lo: simplificar les barreres burocràtiques a través d’una finestreta única social, crear un complement a l’habitatge i augmentar les quanties de la Renda Garantida de Ciutadania.

Incorpora la transparència a la teva entitat

La transparència és una obligació legal, però també és imprescindible per reforçar la confiança de la ciutadania i les institucions públiques i privades en la feina diària de les entitats socials. El document recull, de manera pràctica i útil, quins són els principals passos per incorporar la transparència a les organitzacions del tercer sector: identificació, finalitats i marc legal, òrgans de govern i gestió, activitats, economia i participació. 

L'atenció integrada sociosanitària: una perspectiva europea

L'atenció integrada social i sanitària és una prioritat per a la Unió Europea que, recentment, ha presentat l'European Care Strategy, que té com a objectiu garantir uns serveis d'atenció de qualitat, assequibles i accessibles, i millorar la situació tant de les persones que reben aquest suport com de les persones que l'ofereixen, siguin professionals o cuidadors informals. 

Relatoria Debat Europa Social. L'atenció integrada sociosanitària: una perspectiva europea

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i DIPLOCAT, en col·laboració amb la Facultat d'Educació Social i Treball Social de la Fundació Pere Tarrés - Universitat Ramon Llull, han organitzat un nou debat ‘Europa Social’. Aquest tercer debat es va centrar en l’atenció integrada social i sanitària, un model d’atenció a les persones que dona una resposta integral i coordinada des del sistema social i sanitari i que s’està treballant a Catalunya. Aquí podeu consultar la relatoria del debat.