1 de cada 4 joves que fa Servei Comunitari vol seguir vinculat a l'entitat

Un 60% dels centres de secundària estableixen nexes amb les entitats socials del seu entorn.

Content
Esquerra

El Departament d’Ensenyament ha presentat  la valoració del procés d’implantació del Servei Comunitari a 3r i 4t d’ESO durant el curs escolar passat, que va assolir la xifra de 251 centres de secundària participants, i 17.625 alumnes.

En relació a les entitats del Tercer Sector, en destaca que un 26% dels alumnes manifesta la seva voluntat de continuar vinculats a l’entitat on han fet el Servei Comunitari; o que el Servei Comunitari ha permès que un 60% dels 251 centres d’ensenyament participants hagin establert nexes amb en les entitats socials del seu entorn.

D’acord amb el Decret 187/2015 de 25 d’agost d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria que regula el servei comunitari, ha de formar part de la programació curricular d’una o diverses matèries de tercer i/o quart d’ESO definides en el pla anual de centre. Així, comprèn una part d’aprenentatge vinculada al currículum que es realitza dins l’horari lectiu i un servei actiu a la comunitat, que s’ha de dur a terme fora d’aquest horari, d’acord amb les necessitats de l’entitat amb què es col·labori i dels criteris organitzatius del centre. La dedicació horària al desenvolupament del servei comunitari és de 20 hores, amb un mínim de 10 hores de servei actiu a la comunitat.

El desenvolupament del projecte es va iniciar el curs 2012-13 amb la formació de 92 centres educatius i entitats col·laboradores i, en finalitzar el curs 2015-16, ja hi havia 251 centres que el duien a terme.

El 71% dels centres elaboren un document de compromís entre el centre educatiu i les entitats, el que suposa un augment de 28 punts percentuals respecte al curs anterior. Cal ressaltar la importància de la signatura d’aquest document en el qual s’estableix les responsabilitats i compromisos que les dues parts acorden per tal d’assegurar el desenvolupament satisfactori del projecte.

Pel que fa als indicadors que mesuren l’impacte del servei comunitari en l’alumnat, cal dir que, en general, s’ha valorat de forma molt positiva si tenim en compte que la suma de les respostes molt i bastant dóna els resultats següents:

- El 98% dels centres consideren que el Servei comunitari ha contribuït a assolir la competència social i ciutadana.

- El 77% dels centres consideren que el Servei comunitari ha contribuït a millorar el rendiment acadèmic de la matèria o matèries on s’ha ubicat

- El 83% % dels centres consideren que el Servei comunitari ha contribuït a millorar la convivència en el centre.

Pel que fa a aquest últim punt, s’observa un augment de 4 punts en el percentatge de centres que valoren molt o bastant la contribució del servei comunitari a la convivència del centre.

Dreta
Temàtica