1,3 milions de persones cauen en risc de pobresa a Espanya en 4 anys

Els llocs on ha augmentat més la pobresa són el País Valencià, Balears, Andalusia, Astúries, Rioja i Navarra.

Content
Esquerra

Més de 12,8 milions de persones a Espanya estan en risc de pobresa o exclusió social. La xifra ha pujat en 2,6 punts i més d’1,3 milions de persones, només en els últims quatre anys. Així ho reflecteixen les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) recollides en el quart informe ‘L’estat de la pobresa a Espanya’, presentat per la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social (EAPN-ES) a l’estat espanyol.

Pel què fa a Catalunya, segons l’EAPN-ES, entre l’any 2009 i el 2013, hi hauria 97.954 persones que han caigut en el risc de pobresa, un període en què la taxa ha passat del 19 al 20,1%. En xifres absolutes s’indica que més d’1,5 milions de catalans no tenen garantit el mínim per viure dignament.

Si s’analitzen els diferents indicadors de la taxa AROPE, el 13,9% de catalans estan en risc de pobresa; el 6,1% tenen carències materials severes i el 10,8% viuen en

llars amb baixa intensitat en el treball, és a dir, que no tenen feina o si la tenen no els representa prou ingressos per cobrir ni tan sols les necessitats més bàsiques.

Catalunya, juntament amb el País Basc, Múrcia, Extremadura i Madrid, són les zones on el percentatge de població en risc de pobresa ha augmentat entre el 0,5% i el 2%, o sigui, amb un creixement per sota de la mitjana estatal del 2,6%. Amb el creixement més alt, en canvi, hi ha la Rioja, Astúries, les Balears, Navarra,  Andalusia i el País Valencià, entre el 2,7% i el 5,2%.

L’estudi de l’EAPN mostra com la taxa AROPE va pujar acceleradament entre el 2007 i el 2009, a partir del 2010 va seguir creixent més a poc a poc, i entre el 2012 i el 2013 pràcticament no va moure’s. És important subratllar que l’alentiment dels índexs de pobresa no és per una millora de les condicions de vida, sinó per l’efecte estadístic causat per la reducció d’ingressos en bona part de la població.

Dreta