FEDAIA demana un compromís amb la infància i l’adolescència a les alcaldies sorgides de les urnes

La federació proposa deu mesures per evitar que es cronifiquin les situacions de vulnerabilitat en els menors.

Content
Esquerra

 Amb motiu de les eleccions del 28-M, la Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (FEDAIA) demana als nous ajuntaments, consells comarcals i diputacions que es comprometin a fer front a la situació d’emergència social que viu una tercera part de la població infantil i adolescent de Catalunya. L’entitat recorda que més d’un milió i mig de famílies viuen en risc d’exclusió social i no totes tenen tots els serveis garantits.

Per revertir la situació i evitar la cronificació de precarietat en infants i adolescents, FEDAIA proposa deu mesures imprescindibles: 

  1. Fer front a la situació d’emergència social que viu una tercera part de la població infantil i adolescent de Catalunya. Augmentar els recursos que es destinen a les polítiques públiques destinades a millorar el benestar de tota la infància i l’adolescència i garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés a una alimentació equilibrada i saludable a un habitatge amb condicions dignes (climatització adequada, espais de privacitat, de jocs o d’estudi, etc. i a l’accés a activitats esportives, de lleure, d’oci, de cultura, etc.
  2. Incrementar les polítiques preventives d’acompanyament socioeducatiu, empoderament i mentoria a les famílies amb infància a càrrec per garantir la igualtat d’oportunitats de totes les persones.
  3. Fer programes d’accés a les eines digitals per garantir el dret digital de tota la infància i adolescència.
  4. Accelerar el decret d’educació inclusiva des dels municipis perquè cap persona en quedi exclosa en la seva formació i educació, així com garantir l’atenció educativa o socioeducativa en la franja 0-3 anys en aquelles famílies en situació de més vulnerabilitat. 
  5. Suport a les entitats socials en els programes de salut mental més enllà de les teràpies clíniques.
  6. Posar en marxa mecanismes de participació real de la infància i l’adolescència per tal que tinguin veu i participin en la coproducció de les polítiques públiques que els afecten.
  7. Crear oportunitats per l’emancipació i autonomia de les persones extutelades en matèria d’accés a la inserció laboral i a l’habitatge.
  8. Fer polítiques per implementar la llei de protecció davant qualsevol mena de violència (LOPIVI), especialment a grups amb més risc de victimització.
  9. Generar municipis inclusius que enforteixin les xarxes relacionals i socials per fomentar la cohesió social per evitar situacions d’aïllament social i exclusió.
  10. Millorar l’eficàcia de les polítiques públiques amb una major transversalitat que ens facilitin poder treballar de forma integral i amb la cerca de mètodes més àgils per desenvolupar solucions i respostes adequades a les necessitats de les persones i posant-les al centre. 
Dreta