FEPA reivindica als partits catalans una estratègia de suport a l’emancipació juvenil

La Federació trasllada les seves propostes electorals per millorar el sistema de suport a l’emancipació per a persones joves extutelades.

Content
Esquerra

Amb motiu de les eleccions del 12-M al Parlament, la Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits (FEPA) ha fet públic un document amb les seves propostes electorals, estructurades per àmbits:

Àmbit Habitatge

- Crear un sistema de suport a l’habitatge divers i flexible que permeti a les persones joves accedir a l’habitatge amb independència del moment vital i maduratiu que es trobin. 

-Garantir un acompanyament educatiu en consonància amb les necessitats de les persones joves.

- Preveure una resposta adequada al gran volum de persones joves migrades soles que estan entrant al sistema de protecció a la infància amb edats properes als 18 anys.

- Elaborar programes i projectes que facilitin l’accés d’aquestes persones joves al mercat d’habitatge “normalitzat”.

- Garantir el dret a l’empadronament.

Àmbit Econòmic

- Incorporar en el DECRET 55/2020 l’excepcionalitat per a joves extutelats de ser beneficiaris de la renda garantida de ciutadania (RGC) a partir de la seva majoria d’edat als 18 anys.

- Crear els mecanismes necessaris per reduir el temps de resolució i cobrament de la prestació econòmica per a persones joves extutelades.

Àmbit Laboral

Flexibilitzar els requisits per poder realitzar el canvi de residència a residència i treball.

- Incentivar a empreses i autònoms a la contractació de persones joves en situació administrativa irregular.

- Crear un pla de xoc d’inserció laboral pel jovent tutelat i extutelat. 

Àmbit formatiu

Incidir en la inclusió de les persones joves extutelades en l’ensenyament reglat obligatori i postobligatori.

- Garantir que el jovent extutelat pugui tenir equips i connectivitat adequada per tal de poder realitzar els estudis.

Millorar l’oferta formativa no reglada en funció de les necessitats dels infants i joves migrats sols.

- Oferir una oferta formativa adequada que permeti als infants i joves migrats sols assolir la seva inserció laboral.

- Facilitar la competència idiomàtica (català/castellà).

- Adequar del programa de Noves Oportunitats a la realitat de les necessitats dels joves emigrats sols. 

- Impulsar l’homologació de les titulacions educatives amb els països d’origen.

- Facilitar formats de pràctiques no laborals vinculades a formacions ocupacionals i/o itineraris d’inserció laboral.

Àmbit Jurídic

- Garantir el suport jurídic a totes les persones joves que ho requereixin.

Àmbit Relacional

- Millorar les accions entorn el desenvolupament de la xarxa social.

Àmbit de l’Oci

- Afavorir l’accés a l’oci

Àmbit de la Salut

Garantir i facilitar l’accés de totes les persones joves extutelades al sistema sanitari.
- Garantir l’accés al suport psicològic i a la xarxa de salut mental pública.

Dreta