"Les entitats socials tenen un paper clau per sortir de la crisi perquè són coneixedores de primera mà del que està passant"

Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona.

Content
Esquerra

1. Ja ha passat un any i escaig des de l’esclat de la COVID-19. Quines necessitats socials ha detectat la Diputació de Girona en el territori, quines de noves han sorgit arran de la pandèmia i quines s’han agreujat? I en aquest sentit, quines actuacions s’han prioritzat des de la institució?

La Diputació de Girona no podia restar insensible a la realitat d’una pandèmia que ha afectat segments molt amplis de la població a la demarcació de Girona. Des del principi de la pandèmia de la COVID-19, hem estat amatents, com a ajuntament d’ajuntaments que som, a les necessitats dels ens locals, que són les administracions més properes a la ciutadania i les que coneixen millor les seves prioritats. Per tant, hem anat adaptant les accions en funció de les seves demandes, ja fossin en l’àmbit de l’emprenedoria, la cultura, el turisme o, principalment, l’acció social. 

La nostra preocupació, l’any passat i aquest, ha estat no disminuir cap partida de cap dels ajuts, ni tampoc els serveis als ajuntaments per impulsar les polítiques socials. En aquest sentit, en el pressupost d’aquest any, hem mantingut i, fins i tot, augmentat subvencions i ajudes econòmiques atorgades als ajuntaments des del Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis. 

Lògicament, la pandèmia també ha fet que ens centrem en les accions referents a l’atenció directa a les persones més desfavorides. Estem parlant de l’habitatge, on hem incrementat l’aportació per desplegar noves polítiques actives d’ocupació i dinamització econòmica. O l’acció social, a través de Dipsalut, l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona. Hem comprat i distribuït material d’higiene per ajudar a revertir l’impacte de la COVID-19 i hem adaptat els recursos i els serveis als col·lectius més vulnerables. 


2. Sembla que s’acosta el final de la crisi sanitària derivada de la COVID-19, però la crisi social només ha fet que començar. Des de la Diputació de Girona, com s'afrontaran aquests pròxims mesos de màxima complexitat social?

La Diputació de Girona va signar el març passat el protocol d’intencions per fer front a la pobresa energètica a Catalunya. Un acord de país amb la Generalitat i altres administracions locals, amb la vocació de resoldre els deutes de les famílies vulnerables i protegir els seus drets en el futur. 

En aquest sentit, Dipsalut ha tingut i està tenint un paper excepcional en l’àmbit social en la lluita contra la pandèmia. S’han reorientat bona part dels seus serveis, que busquen garantir el benestar mental, físic i social de la ciutadania, i també se n’han obert de nous per afrontar els efectes de la COVID-19. És el cas de la provisió de tot tipus de material sanitari als treballadors municipals dels sectors essencials i d’atenció directa, als serveis socials, als hospitals i als centres geriàtrics.

També hem reforçat prestacions bàsiques com la teleassistència, amb millores substancials per fer el seguiment i l’acompanyament de les persones més vulnerables i donar resposta a les seves necessitats. L’esforç per fer front a l’emergència social derivada de la COVID-19 s’ha visualitzat en l’augment dels recursos destinats a programes com «Benestar i comunitat» (amb una aportació addicional d’1,5 milions d’euros l’any passat), per reduir les desigualtats socials i respondre a l’augment de sol·licituds de serveis socials. I la línia de treball serà la mateixa aquest 2021.


3. La manca d’accés a un habitatge digne és una de les problemàtiques socials que ha empitjorat amb la pandèmia. Fa poc, la Diputació de Girona ha signat un acord amb l’advocacia de Girona i Figueres per ajudar les persones en situació de vulnerabilitat residencial. Quins beneficis pot aportar a la ciutadania amb més dificultats?

El conveni amb l’advocacia de Girona i Figueres té com a principal objectiu oferir una atenció especialitzada a persones vulnerables en risc d’exclusió residencial. La intenció és millorar el suport als ens locals de les comarques gironines, els ajuntaments i els consells comarcals. Aquestes administracions són les que fan el primer acolliment a les famílies en risc de pèrdua de l’habitatge i se’ls han de facilitar mesures encaminades a reduir el nombre de procediments d’execució hipotecària i de demandes per impagament de les rendes de lloguer que finalitzin amb la pèrdua de l’habitatge. 

En paral·lel, en el darrer ple de la Diputació de Girona, es va aprovar una modificació de crèdit per destinar 329.774,71 euros addicionals a dues línies de subvencions del Servei d’Habitatge per a la rehabilitació i la compra d’habitatge social. En total, s’hi destinaran 1.349.774,71 euros per donar resposta a les demandes d’ajuntaments i entitats locals de la demarcació. I també s’han concretat ajudes per comprar material per lluitar contra la pobresa energètica. 


4. Quines necessitats tenen els municipis per fer front a l’impacte social del coronavirus i quins suports poden oferir-los? 

La principal preocupació dels ajuntaments de la demarcació aquest any i els propers és com poder revertir els efectes negatius derivats de la pandèmia des del punt de vista econòmic, turístic, ocupacional i social. En aquest sentit, des de la Diputació de Girona hem prioritzat accions que els garantissin viabilitat econòmica davant la COVID-19. L’any passat vam avançar gairebé 11 milions d’euros als 221 ajuntaments i 8 consells comarcals del Fons de Cooperació Econòmica i també quasi 20 milions d’euros més a un centenar d’ajuntaments que tenen delegada la gestió i la recaptació de tributs a XALOC. A més, hem impulsat una plataforma digital de comerç local i subvencions per reactivar el teixit comercial i econòmic dels municipis, entre moltes altres accions. 

La nostra voluntat és refermar aquesta línia d’actuació durant el 2021. Per això, vam elaborar un pressupost adaptat a les necessitats del territori, que aposta pel creixement econòmic i per la cohesió social i, sobretot, destinat a contribuir a aturar al màxim les conseqüències de la pandèmia perquè la inversió pública municipal no s’aturi. 

Amb la voluntat de sumar esforços, hem creat la Taula per a la Reactivació Econòmica i Social de la demarcació de Girona, una eina de treball liderada per la Diputació i en la qual participen representants de la Generalitat de Catalunya i dels agents socials i econòmics més rellevants de la demarcació de Girona. L’objectiu és optimitzar recursos, evitar duplicitats i impulsar actuacions conjuntes que ajudin a reforçar el desenvolupament econòmic i repercuteixin positivament en la ciutadania. I la voluntat és que aquest espai no serveixi únicament per minimitzar els efectes de la COVID-19, sinó que es projecti com una eina de referència a les comarques gironines a llarg termini. 


5. I a les entitats socials, poden acompanyar-les o dotar-les d’alguns suports específics? Quin rol poden tenir les entitats socials en la sortida d’aquesta crisi social en col·laboració amb la Diputació de Girona? Es potenciarà el treball conjunt entre les administracions locals i el tercer sector?

Aquesta crisi social ens porta de ple a una transformació social, i les transformacions socials i les noves problemàtiques que se’n deriven plantegen reptes importants per a les administracions públiques. Aquests reptes s’han d’afrontar des d’una perspectiva estratègica i integral, buscant la complicitat dels agents socials per treballar pel benestar de la ciutadania.

Les entitats socials (associacions, cooperatives d’iniciativa social i fundacions que conformen el tercer sector) treballen per la defensa dels drets socials, ja sigui dels infants, de la gent gran o de les persones que pateixen algun tipus de discapacitat, entre molts d’altres. Per tant, des de la Diputació de Girona considerem que tenen un paper clau per sortir de la crisi perquè són coneixedors de primera mà del que està passant. Per això, hi col·laborem.

Des del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, donem suport a l’emprenedoria social amb tres iniciatives en el marc del programa «CO-CREIX». Un és l’«ESS acompanyament», un programa d’acompanyament dirigit a iniciatives empresarials de l’economia social i solidària (ESS) amb un màxim d’antiguitat de cinc anys i centre de treball a les comarques gironines. L’altra és el «FinancESS», fruit de la col·laboració de la Diputació de Girona i l’Ateneu Cooperatiu Terres Gironines. Són unes jornades que suposen un espai de trobada entre projectes i empreses de l’economia social, per una part, i entitats de serveis financers i plataformes de finançament, per l’altra. I, finalment, l’organització d’un taller per donar a conèixer el funcionament ordinari de les licitacions i la manera de desenvolupar estratègies de millora de les proposicions, adreçat a les entitats de l’ESS a les comarques gironines. 

Dreta