PINCAT: "La infància no pot tornar a quedar a la cua de les polítiques socials"

Les entitats de la Plataforma d'Infància de Catalunya proposen 10 mesures prioritàries per garantir els drets i oportunitats d'infants i adolescents. 

Content
Esquerra

La Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCAT) de la Taula del Tercer Sector Social demana al nou Govern de la Generalitat de Catalunya que la infància i l’adolescència no torni a quedar a la cua de les polítiques socials i reclama que aquest col·lectiu sigui una prioritat indiscutible en aquesta legislatura. “Està en joc hipotecar el futur de la nostra infància i adolescència i el de les pròximes generacions. Seria inexplicable que no donem un cop de timó per assegurar les oportunitats i els drets que tenen reconeguts. No es poden quedar sense expectatives d’una vida millor”. 

La PINCAT defensa que el nou executiu ha de redoblar esforços per reduir la pobresa infantil a Catalunya, una xacra que afecta 1 de cada 3 infants i que s’ha agreujat amb la pandèmia per l’empitjorament de les condicions de vida dels seus progenitors (pèrdua de feina i d’ingressos mínims per cobrir necessitats bàsiques com l’alimentació i l’habitatge). També ha de garantir que els infants i adolescents en situació de vulnerabilitat (per raons econòmiques, d’origen, per tenir una discapacitat, un problema de salut mental, etc.) tinguin les mateixes oportunitats que la resta de nens i nenes que no tenen aquestes dificultats afegides. “Els drets d’aquests infants són vulnerats perquè no disposen de les eines i els recursos necessaris per tenir les mateixes oportunitats. Això implica un eixamplament de la bretxa social, educativa, digital, salut, lleure, etcètera que existeix”.

Les entitats socials catalanes que treballen en aquest àmbit també reclamen un augment de pressupost perquè els recursos destinats fins ara són clarament insuficients. La inversió en protecció social a famílies i infants a Catalunya és d’un 0,8% del PIB, només un terç de la mitjana europea. 

Les 10 mesures per garantir els drets de la infància i l’adolescència

1. Desplegar i avaluar la Llei dels Drets i Oportunitats en la Infància i l’Adolescència, aprovada el 2010, mitjançant reglaments i recursos econòmics associats. 

2. Complir amb la moció 198/XII, aprovada el 2020 al Parlament de Catalunya, sobre la pobresa infantil. Cal enfortir les polítiques de lluita contra la pobresa i l’exclusió social infantil a través del disseny d’una estratègia integral que situï els infants al centre i que compti amb dotació pressupostària i indicadors que facilitin una resposta més coordinada i eficaç de tots els agents socials i les administracions. 

3. Fer polítiques i actuacions de caràcter preventiu, desplegant el model de Serveis d’Intervenció Socioeducativa (SIS) amb especial atenció als infants que viuen situacions de risc social i risc de maltractament. 

4. Augmentar la inversió pública en educació, des d’un enfocament inclusiu i d’equitat que prioritzi l’alumnat amb algun factor de vulnerabilitat i els centres de major complexitat. 

5. Garantir l’accés a les activitats de lleure educatiu, culturals i esportives més enllà de l’horari lectiu amb programes de suport o preus públics bonificats perquè cap infant i adolescent en quedi exclòs, promovent el valor del lleure i de les activitats recreatives i culturals com a drets fonamentals per als infants. 

6. Desenvolupar programes de prevenció i suport a les famílies amb infants en risc social, que promoguin l’exercici d’una parentalitat positiva, impulsant serveis de consultoria, assessorament i suport a les famílies amb infants i joves de 0-18 anys, d’acord amb la recomanació 2006/19 del Consell d’Europa. 

7. Augmentar els recursos, programes i serveis de la xarxa pública de salut mental infantil i juvenil, amb especial atenció a la prevenció, potenciant un model d’atenció a la salut mental més psicosocial que inclogui accions destinades a la psicoteràpia, el treball en xarxa i la integració en la comunitat més que no pas les ambulatòries, el tractament clínic o farmacològic. 

8. Reforçar els recursos d’escolta, denúncia i d’ajuda a la infància i l’adolescència i informar adequadament de la seva existència, garantint que donin resposta a les necessitats de protecció d’aquests col·lectius.

9. Enfortir el sistema de protecció, potenciant l’acolliment familiar i, pel que fa als recursos residencials, dotar-los de tots els elements necessaris perquè siguin tan semblants com sigui possible a un entorn familiar perquè els nens i nenes gaudeixin d’experiències normalitzades. 

10. Elaborar la cartera de serveis per a la infància i les seves famílies en els els àmbits de la promoció, prevenció i protecció.

Dreta