"Si s’aproven pressupostos, hi haurà un increment del pressupost d’infància d’un 13% aproximadament"

Núria Valls, secretària d’Infància, Adolescència i Joventut del Departament de Drets Socials.

Content
Esquerra

Vostè compta amb una llarga trajectòria professional en l’àmbit de la infància i del tercer sector social. Aquesta expertesa com pot ser aprofitada? I quines són les seves prioritats al capdavant de la Secretaria d’Infància, Adolescència i Joventut?

Penso que la meva trajectòria pot aportar una mirada diferent i complementària en favor dels drets dels infants i joves de Catalunya. Els reptes són molts i sols de forma conjunta aconseguirem avançar en la millora de la vida dels nostres infants, adolescents i joves. Per fer-ho possible, cal tenir en compte totes les sensibilitats, necessitats i aportacions a favor d’un bé comú que és la garantia dels drets de tots els infants i joves de Catalunya.

Escoltar i aprendre des de l’administració és una oportunitat de fer que els projectes i accions que fem des del tercer sector es puguin convertir en polítiques públiques. Sempre des de l’escolta i la participació de tots els agents que hi intervenim. 

Els reptes són importants però com a prioritats, entre altres,  ens proposem: posar en marxa el Pla de millora del sistema d’atenció a la infància i adolescència, un projecte que ha estat molt participat i que ha de ser un veritable motor de canvi per transformar, avaluar i millorar el nostre sistema de protecció; desenvolupar l’Estratègia contra la pobresa infantil i juvenil amb accions que tinguin impacte en reduir la pobresa i posin el focus en la prevenció; fomentar i fer el reconeixement que mereix el moviment de lleure a Catalunya posant en valor un model propi de país; implementar accions reals que ajudin els joves a emancipar-se i treballar conjuntament amb el Departament de Salut accions de prevenció de la salut mental d’infants i joves. 


El Dia Internacional pels Drets de la Infància és una data que serveix per reivindicar la vulneració dels drets de les nenes, nens i adolescents. Drets com la cobertura de necessitats bàsiques (alimentació i habitatge), l’educació, la salut, la protecció, el bon tracte, etcètera encara no són efectius a casa nostra. Les entitats socials no només reclamem incrementar el pressupost per a polítiques d’infància sinó també aprofitar eines i plans que ja tenim i que no s’han desplegat en la seva totalitat. Una d’aquestes eines és la Llei dels Drets i Oportunitats en la Infància, aprovada el 2010, i que encara no s’ha desplegat completament. S’està treballant en nous decrets ? S’hi associarà una partida econòmica concreta? Hi ha altres eines que ja existeixen i que se’n poden treure profit?

El Pla de Millora del Sistema d’atenció a la Infància i Adolescència a Catalunya desplega moltes de les qüestions que es plantegen a la Llei. Especialment les qüestions que tenen que veure amb la prevenció.  Aquest pla, que ha estat fet conjuntament amb tots els agents implicats (usuaris, famílies, entitats del tercer sector, col·legis professionals i diversos departaments de la Generalitat de Catalunya) és el que ens ha de servir com a eina per garantir en millors condicions els drets dels infants i adolescents.

El Pla de millora del Sistema d'atenció a la infància i a l'adolescència 2021-2024 es va aprovar fa pràcticament 2 anys i encara s’està treballant en la seva actualització. Des de la Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCat) de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, ens preocupa que encara s’han d’engegar les actuacions previstes i demanem disposar ja del pla definitiu per fer seguiment del seu desplegament. Quan es preveu fer pública l’actualització? Es preveia també que a finals d’any es convoquessin els grups de treball entre Govern i entitats entorn al Pla de millora. Serà així?

Sí, estem treballant per fer una presentació pública del Pla de Millora a principis del 2023, en marc de l’Observatori dels Drets de la Infància. En aquesta presentació hi haurà les accions, el calendari, la  planificació i la Memòria Econòmica. Algunes de les accions ja s’han desenvolupat el 2022. Des del departament de Drets Socials fem una aposta clara i ferma per a aquest Pla, per tal que esdevingui una eina de transformació i millora del Sistema d’atenció a la infància i adolescència a Catalunya.


La pobresa infantil és una xacra que arrosseguem des de fa molts anys. A Catalunya, la taxa de risc de pobresa i exclusió és del 32%, de les més altes de tot Europa. Quines mesures es poden impulsar per frenar i sobretot per revertir aquesta situació de precarietat que castiga a tants infants a casa nostra?

Estem treballant per reforçar la Renda Garantida de Ciutadania que perceben les famílies amb fills a càrrec. En aquest sentit, és clau millorar la coordinació de l’Ingrés Mínim Vital i la Renda Garantida de Ciutadania, per això reclamem a l’Estat espanyol que ens traspassi les competències com s’ha fet en d’altres territoris. Amb una planificació més acurada de les dues rendes, podrem millorar els ingressos de les famílies amb fills que en aquests moment estan patint amb més severitat les situacions de pobresa. Altres línies de treball són l’augment de l’ajuda a la criança a partir de deduccions fiscals, o com garantir serveis públics de qualitat que posin èmfasi en la prevenció. 


En aquesta estratègia per fer front a la pobresa i l’exclusió infantil tan cronificada, les entitats socials insistim que és indispensable reforçar les actuacions de caràcter preventiu. Es treballarà en aquesta línia?

En efecte, aquesta és una qüestió molt important que abordarem reforçant i visibilitzant els serveis d’intervenció socioeducativa (SIS), enfortint el moviment de lleure com un espai d’inclusió social i cultural, i treballant conjuntament amb les entitats del tercer sector d’infància arreu del territori. Farem també un pla pilot de Preservació dels infants en situació de risc greu en el nucli familiar mitjançant una teràpia familiar que permeti treballar per tal que més infants es quedin en el seu nucli familiar. 

Quin paper podem tenir des del tercer sector social, des de la Plataforma d’Infància de Catalunya i les entitats socials que treballem amb els infants, per avançar en la garantia dels seus drets?

Les entitats del tercer sector social d’infància que estan representades en  la PINCat són un element clau de construcció de les polítiques públiques que volem posar en marxa de forma prioritària. Sense la participació i el compromís de tots els agents implicats no podrem tirar-les endavant. El diàleg, la coordinació, el seguiment i la construcció conjunta seran la clau de l’èxit d’aquestes propostes. En aquest sentit, un espai que volem reforçar és l’Observatori dels Drets de la Infància com un marc de participació i coneixement. 


Encara no se sap si hi haurà nous pressupostos de la Generalitat per a l’any que ve. En cas que sí, es pensa incrementar la inversió pública en polítiques d’infància? En quines? Què es prioritzarà?

Si s’aproven els pressupostos del 2023 hi haurà un increment aproximat del pressupost d’infància d’un 13%. I que, com hem explicat abans les prioritats aniran a la millora del serveis d’atenció, en la prevenció i en la lluita contra els abusos sexuals i en la lluita contra la pobresa infantil i juvenil.