Com construïm una Catalunya que posi al centre les polítiques d’infància? Programa electoral de la PINCat

20 propostes que recullen les prioritats de les entitats socials catalanes que treballen amb i per a la infància.

Content
Esquerra

Amb motiu de les eleccions del 12-M al Parlament de Catalunya, la Plataforma d'Infància de Catalunya (PINCat) ha elaborat el document 'Com construïm una Catalunya que posi al centre les polítiques d'infància' amb una vintena de propostes centrades en 6 prioritats: mesures per reduir la pobresa infantil; inclusió i equitat a l'educació; dotació pressupostària per als serveis socials bàsics; accés a un servei sanitari sense barreres d’entrada i de qualitat; millora del sistema de protecció i protecció dels drets fonamentals de la infància.

Al document, la PINCat insta als partits polítics a adoptar el Pacte per a la Infància com a eix vertebrador de les polítiques públiques del futur Govern perquè situa les necessitats i els drets de la infància i l’adolescència al centre de l’agenda política i estableix les bases per desenvolupar, de manera integral, polítiques destinades a millorar la seva vida, a més, reclama una coordinació efectiva entre tots els Departaments per assegurar-ne el compliment.

Entre les mesures per reduir la pobresa infantil destaquen el desenvolupament i implementació de l’Estratègia de lluita contra la pobresa infantil, que just el Govern acaba d’aprovar; l’augment de la inversió en la infància i les famílies per situar-la, com a mínim, al nivell de la inversió mitjana de la Unió Europea i el desenvolupament de programes específics per garantir l’accés universal a l’educació pública de 0 a 3 anys; desplegar el decret d’escola inclusiva i lluitar contra la segregació escolar i la prevenció de l’abandonament escolar prematur.

Per garantir la inclusió i equitat educativa, es proposa el reconeixement del lleure educatiu com a part fonamental en el desenvolupament d’infants i adolescents i l’avenç cap a la seva universalització; la implementació del menjador escolar gratuït per a infants i adolescents en situació de vulnerabilitat, incloent-hi els períodes de vacances escolars i l’educació secundària, i el desplegament de les mesures per millorar l’educació a Catalunya, proposades pel Grup Impulsor de Millores de Mesures Educatives.

També és cabdal incrementar la dotació pressupostària destinada als serveis socials bàsics i millorar l'accés a les prestacions socials i acompanyament a les famílies en situació de vulnerabilitat per arribar a tothom qui ho necessita, a més de desplegar el model de Serveis d’Intervenció Socioeducativa (SIS), tenint en compte els diferents nivells de risc, amb especial atenció a la infància que viu en situacions de risc social i risc de maltractament.

En l’àmbit de la salut, es proposa desplegar el Pacte Nacional per la Salut Mental i augmentar els recursos, programes i serveis de la xarxa pública de salut mental infantil i juvenil i d’addiccions, amb especial atenció a la prevenció; augmentar els recursos per enfortir la xarxa d'atenció precoç i millorar l’accés als serveis sanitaris més especialitzats com la salut bucodental i d’oftalmologia.

Sobre el sistema de protecció, es planteja millorar les mesures per a la desinstitucionalització, enfortint el sistema de protecció i potenciant l’acolliment familiar; reconèixer els drets al jovent extutelat més enllà dels 18 anys i estudiar l’extensió de la prestació post tutelats fins als 26 anys i generar un circuit d’atenció estable dels nens, nenes i adolescents migrats sols, amb mesures concretes per acabar amb les pràctiques contràries als drets de la infància migrada i refugiada.

Pel que fa a la protecció dels drets fonamentals, es demana implementar la Llei de protecció integral a la infància i adolescència enfront de la violència (LOPIVI), revisar la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència (LDOIA) per actualitzar-la i garantir que abordi adequadament drets emergents, com els digitals, i promoure la participació activa de la infància en la presa de decisions sobre aquells temes que els afecten.