"El paper del tercer sector és absolutament prioritari per tenir el pols de la societat civil"

Toni Mora, president del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya.

Content
Esquerra

1. Recentment, vostè ha estat escollit com a nou president del CTESC. Quines són les seves prioritats per a aquest mandat? I com creu que l’ens podria ser encara més útil?

El CTESC és una institució amb un equip tècnic de gran prestigi i molt experimentat a més de ser la suma dels agents socials més representatius del país. Com a ens públic cal que sigui més conegut per totes les administracions, hem de visibilitzar encara més la nostra feina i fer-la propera a la ciutadania. Tenim reptes clars com connectar més amb el món local de tot el territori i fer arribar a més gent el coneixement que generem per totes les vies de comunicació possibles. 

2. El CTESC és l’únic consell assessor del Govern per a temes econòmics, socials i laborals. Aquesta serà una legislatura clau, tenint en compte que el nou executiu haurà de donar resposta als greus efectes causats per la crisi econòmica i social de la Covid-19. Quin paper voldria que tingués el CTESC? I quina capacitat d’incidència té en relació amb les normes i els projectes dels quals emet dictàmens?

Les normes relacionades amb polítiques socials, del món de treball i sobre matèries econòmiques han de passar pel CTESC prèviament a la seva aprovació i vigència. La força del CTESC està basada en el consens de totes les organitzacions que el conformen quan realitzen un dictamen i elaboren un informe. Així el govern ha de prendre en compte les nostres observacions, i a més com a aplec de consensos entre organitzacions tan importants el que emana de nosaltres és un punt de referència cabdal en temps on cal reconstruir l’economia i cohesionar la societat.

3. El Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya recull les propostes dels agents socials que representa -entre els quals la mateixa Taula d’entitats del Tercer Sector Social, organitzacions sindicals, empresarials, de l’economia social, del sector agrari, etc.- amb l’objectiu de reforçar el diàleg social de Catalunya. En aquest diàleg social, considera que el tercer sector és una veu prou reconeguda i tinguda en compte per la resta d’agents socials i pel propi Govern?  

El paper de les entitats del Tercer Sector Social és absolutament prioritari per tenir el pols de la societat civil, del que li passa a les persones, de les seves necessitats bàsiques. El país som les persones i la connexió amb els altres agents i amb el Govern és imprescindible. Al CTESC hi ha una definició concreta d’això i cada vegada més clara i contundent. 

4. En la memòria del CTESC publicada ja en plena pandèmia, l’ens proposava que la Generalitat inverteixi part del que li pertoqui dels fons europeus per transformar el model productiu. Quins canvis hauria d’haver-hi i en quines polítiques socials s’hauria d’invertir prioritàriament per pal·liar les conseqüències de la pandèmia?

La cohesió social es construeix sempre amb polítiques públiques reequilibradores, ara, a més, cal que siguin àgils i consensuades. La pandèmia ens ha demostrat que cal actuar ja en alguns casos i repensar a mig, no a llarg termini, elements concrets com la integració social i sanitària, l’aposta per l’augment de la cartera social de serveis, l’eix central de l’atenció domiciliària dintre d’un nou sistema d’atenció a les persones dependents, l’accés universal a la cultura i al lleure educatiu i sociocultural, eliminar la fractura digital (que és fractura social), l’augment de la protecció social, el dret fonamental a un habitatge digne, a un treball de qualitat. Reactivació econòmica i cohesió social ha de ser un binomi indestriable.