Front comú d’ajuntaments i entitats socials per abordar els reptes socials metropolitans

Aquest nou espai de cogovernança horitzontal permetrà una major incidència i coordinació entre les organitzacions del tercer sector i les administracions locals per fer front a les desigualtats.

Content
Esquerra

Centenars d’entitats socials i representants d’ajuntaments, junt amb altres actors del territori metropolità com sindicats majoritaris i col·legis professionals, s’han reunit a la Fabra i Coats de Barcelona en el marc del Fòrum Social Metropolità per abordar els reptes socials actuals de l'àrea metropolitana de Barcelona. El fòrum, promogut per l'Acord Ciutadà per a una Barcelona Inclusiva, és un espai horitzontal obert a tots els ajuntaments i les entitats socials amb activitat a la regió metropolitana. Durant el fòrum s’ha apostat per desplegar una acció social tant a nivell intermunicipal com pública local - iniciativa social a l’interior  de la metròpolis.

Els participants dels ajuntaments i de les entitats socials han coincidit en què l’espai metropolità és idoni per treballar temes socials de gran impacte metropolità i fer-ho, principalment, amb la col·laboració i coproducció del conjunt d’agents socials i institucions que hi intervenen i que la desigualtat, en totes les seves dimensions, està incrementant de manera permanent en el conjunt del territori metropolità des de l’any 2008. Alerten que si no es té la capacitat d’introduir canvis socials importants en l’estructura social urbana i metropolitana difícilment es recuperaran els nivells, ja de per sí baixos, de l’any 2020.

Els representants de les entitats socials i ajuntaments han coincidit en 5 grans acords a partir dels quals vertebrar les accions previstes per fer front a l’augment de les desigualtats socials en l’àmbit de l’àrea metropolitana de Barcelona.

1. Més participació. Que participin en el fòrum la gran majoria d’entitats socials i ajuntaments de la regió metropolitana i col·laborin ens els espais de cooperació que es despleguin.

2. Aprofitar la gestió local i de proximitat. Per promoure i facilitar innovadores formes de governança compartida i democràtica amb la finalitat d’enfortir i donar suport a les interdependències entre entitats socials i ajuntaments que constitueixen la base de l’acció social metropolitana.

3. Crear xarxes de coproducció pública i d’iniciativa social de programes i projectes. Per incidir positivament en els principals reptes socials compartits a nivell metropolità.

4. Buscar noves respostes als desafiaments socials de gran impacte i complexitat d’intervenció mitjançant grups d’aprofundiment i creativitat.

5. Ser referents. Posicionar-nos davant d’altres actors institucionals en l’àmbit català, de l’estat espanyol i de la Unió Europea, i d’altres organismes adients per aconseguir nous enfocs i noves polítiques, per aconseguir un més alt impacte en la reducció de les desigualtats. 

Els participants han coincidit en la necessitat d’identificar experiències similars a nivell mundial d’aquesta nova governança horitzontal i coproductiva de la que és el Fòrum Social Metropolità.

El Fòrum Social Metropolità aposta per millorar les sinergies i la qualitat de l’acció de les entitats socials per poder fer front als desafiaments socials metropolitans compartits i reduir les desigualtats socials i incrementar la qualitat de vida de la població de la metròpolis. Per a Sònia Fuertes, comissionada d’acció social de l’Ajuntament de Barcelona “els desafiaments socials que ens cal abordar son cada cop més interdependents i complexos i exigeixen maneres d’actuar innovadores, més sinèrgiques i productives entre les entitats socials i els ajuntaments a nivell metropolità”. A la inauguració institucional, Francina Alsina, presidenta de la Taula del Tercer Sector Social, ha destacat que "els desafiaments socials no entenen de fronteres municipals, de travessar un carrer i canviar de ciutat. L’emergència en l’habitatge i el fenomen del sensellarisme, els problemes amb l’empadronament, l’augment de la pobresa en totes les seves formes (infantil, femenina, energètica, alimentària, etc.) i les consegüents dificultats per cobrir les necessitats més bàsiques no són pròpies només de la ciutadania que viu a Barcelona, sinó que també les trobem a Santa Coloma de Gramenet, Cornellà, Mataró o Sabadell".