Economia i el Tercer Sector Social signen un conveni de col·laboració per intercanviar informació sobre els Next Generation

L'objectiu és que les entitats socials puguin absorbir el màxim de recursos europeus i aprofitar els PERTE centrats en l'economia social i de les cures.

Content
Esquerra

El Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat, la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya  i la Confederació  Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya han signat un conveni de col·laboració per intercanviar informació relativa als fons Next Generation EU, concretament, els procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR). L’objectiu de l’acord és aconseguir que les entitats del Tercer Sector, potencials beneficiàries d’aquestes subvencions, puguin aprofitar el màxim dels recursos europeus que arribin a Catalunya i, sobretot, treballar conjuntament per aprofitar la posada en marxa dels PERTE centrats en l’economia social i de les cures.

Per fer-ho, es crea una comissió de seguiment que es reunirà trimestralment i on es donarà compte de l’estat d’execució d’aquests fons a Catalunya i de la previsió de futures convocatòries rellevants en matèria de polítiques i economia socials, tant les que tingui previst publicar la Generalitat com les que gestioni l’Estat. Per la seva banda, la Taula i la Confederació posaran a disposició del Departament les dades relatives als ajuts rebuts per les seves entitats, per tal que la secretaria d’Afers Econòmics i Fons Europeus, organisme responsable de recopilar la informació relativa a les actuacions del programa MRR dels diferents departaments de la Generalitat i coordinar-les, pugui comptabilitzar el total de fons provinents de convocatòries estatals que arriben a Catalunya.

En aquestes trobades trimestrals, hi podran participar membres d’altres departaments responsables del disseny de les diferents actuacions que puguin ser d’interès per a les entitats del Tercer Sector, sempre que es consideri necessari. A més, el Departament d’Economia oferirà formacions que requereixin les entitats del Tercer Sector en tots els àmbits que calguin per aprofundir en el coneixement i la gestió dels fons provinents del MRR i les assessorarà en els tràmits que siguin necessaris per accedir a les convocatòries.

El conveni signat avui per les tres institucions no genera cap contraprestació econòmica i té una vigència de quatre anys prorrogables quatre més. Els signants de l’acord han estat Jordi Cabrafiga i Macias, secretari general del Departament d’Economia i Hisenda; Francina Alsina i Canudas, presidenta de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social; i Helena Fontanet i Casas, presidenta de La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya.