Fiscalitat

La Taula demana una reforma de les polítiques fiscals per lluitar contra la pobresa i l’exclusió

Durant molt temps la qüestió fiscal ha quedat fora del focus polític i això ha propiciat un escenari clarament injust en què ser ric, surt molt barat. Si volem trencar amb el cercle de la pobresa i les desigualtats i garantir el sosteniment de l’Estat del Benestar, necessitem una reforma de les polítiques fiscals actuals.

La Taula presenta l’impost de la renda negatiu per a les persones i famílies amb baixos ingressos

La Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, que agrupa més de 3.000 entitats socials, ha presentat aquest dijous la proposta d’Impost de la Renda Negatiu per a persones i famílies amb baixos ingressos. La proposta l’han presentat en roda de premsa, Oriol Illa, president de la Taula del Tercer Secor i Miguel Ángel Mayo, portaveu del sindicat GHESTA de tècnics d’Hisenda de Catalunya.

Per què un Impost de la Renda Negatiu?

Hacienda amplía a 75.000 los ingresos que obligan a presentar impuesto sobre sociedades

La publicación y próxima entrada en vigor de la Ley 48/2015 de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 (BOE 31/10/2015) ha vuelto a modificar los límites establecidos porque una entidad no lucrativa que esté en el régimen fiscal de las entidades parcialmente exentas esté obligada a presentar declaración por el Impuesto sobre sociedades.

Hisenda amplia a 75.000 els ingressos que obliguen a presentar impost de societats

La publicació i propera entrada en vigor de la Llei 48/2015 de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016 (BOE 31/10/2015) ha tornat a modificar els límits establerts perquè una entitat no lucrativa que estigui en el règim fiscal de les entitats parcialment exemptes estigui obligada a presentar declaració per l'Impost de Societats.

La Taula del Tercer Sector propone un ‘impuesto negativo’ de la renta

Oriol Illa, presidente de la Taula del Tercer Sector, pidió la creación de una nueva figura en la declaración de la renta que permita a las personas sin ingresos hacer una declaración de renta negativa y recibir una prestación para cubrir necesidades básicas.  han dicho impuesto de la renta negativo. Illa hizo esta propuesta durante ‘La entrevista del domingo’ del canal 3/24.

La Taula del Tercer Sector proposa un ‘impost negatiu’ de la renda

Oriol Illa, president de la Taula del Tercer Sector, va demanar la creació d'una nova figura en la declaració de la renda que permeti a les persones sense ingressos fer una declaració de renda negativa i rebre una prestació per cobrir necessitats bàsiques. N'han dit impost de la renda negatiu. Illa va fer aquesta proposta durant ‘L’entrevista del diumenge’ del canal 3/24.