"Per al 2022, cal més concreció en les polítiques socials"

La Taula reclama al Govern "passar de les bones intencions, a la concreció" per assegurar l’accés als drets socials de les persones en situació
de vulnerabilitat.

Content
Esquerra

La Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya demana al Govern passar de les bones intencions a la concreció en les polítiques socials per al 2022 amb l’objectiu d’aconseguir l’accés real de les persones en situació de vulnerabilitat als drets socials.

En habitatge, la Taula valora que s’hagin fet passos endavant per assegurar aquest dret, però creu que aquests avenços són insuficients perquè l’emergència habitacional és d’extrema gravetat i ara s’està pagant les conseqüències d’anys de polítiques en matèria d’habitatge pràcticament testimonials. Per al 2022, és prioritari que la renda garantida de ciutadania sigui compatible amb les ajudes per a l’habitatge. Les persones en situació de vulnerabilitat es veuen obligades a haver d’escollir entre la RGC o les ajudes per a l’habitatge en un context en el qual el preu mitjà del lloguer a Catalunya augmenta cada any i ja supera els 700 €/mes. 

Pel que fa al treball, la Taula celebra la iniciativa del Govern d’impulsar un pla de xoc per fomentar l’ocupació, adreçat als col·lectius més afectats per l’atur: joves, dones, persones més grans de 45 anys, amb discapacitat o trastorn mental, etc. Malgrat això, defensa que aquest pla ha d’anar més enllà de la urgència i que cal plantejar mesures que impliquin canvis profunds i estructurals. A més, cal recuperar les retallades en polítiques actives d’ocupació, aplicades l’any passat pel Govern espanyol, i que van suposar una tisorada de 86 milions d’euros. 

Sobre la garantia d’ingressos mínims. Gairebé un any i mig després de la posada en marxa de l’ingrés mínim vital, continua sense haver-hi una correcta coordinació entre aquesta prestació estatal i la renda garantida de ciutadania. A principis del 2022, han entrat en vigor les modificacions de l’IMV per assegurar que arribi a més persones en situació d’extrema vulnerabilitat, però, queda pendent que les condicions d’accés de la RGC siguin més flexibles perquè puguin beneficiar-se’n més col·lectius que necessiten tenir-hi accés urgentment. 

Altres demandes del tercer sector social són que es defineixi el pla de rescat social (mesures, calendari, indicadors de seguiment i avaluació), que està recollit al Pla de Govern però que no és als pressupostos; que es desplegui el 2n Pla Estratègic de Serveis Socials, que implica la seva modernització i dignificació i que s’hauria d’haver començat a desplegar durant aquest any 2021; que s’actualitzi l’IRSC d’acord amb la necessitat, urgència i cost de la vida vigent i que es porti a terme un pla de lluita contra la bretxa digital per evitar cap llar sense connexió a internet. 

La Taula també vol destacar com a avenços positius la creació de l’Agència Integrada Social i Sanitària per reforçar el model d’atenció centrat en la persona i poder fer un seguiment de tot el cicle vital; la implementació del conveni que regula la pobresa energètica; l’aposta per un pla integral de salut mental i emocional i l’impuls d’un grup de treball per a la millora del finançament de les entitats socials. 

D’altra banda, i en clau de tercer sector, les entitats socials reclamen que s’avanci en l’aprovació de la Llei del Tercer Sector Social, necessària per al seu enfortiment i reconeixement com a agent de servei públic que està donant resposta a les greus conseqüències socials de la pandèmia; més suport a les estructures organitzatives de segon i tercer nivell i que es revisi el sistema de finançament per adaptar-lo a la realitat.