El Parlament de Catalunya inicia la tramitació de la Llei del Tercer Sector Social

Les entitats socials defensen que és l’oportunitat de posar en valor el seu paper i la seva contribució essencial a l’hora de garantir els drets socials, el benestar i la protecció dels col·lectius en situació o risc d’exclusió.

Content
Esquerra

"Aquesta és una llei essencial per a les persones i per al país. La Llei del Tercer Sector Social és necessària, oportuna, urgent i viable". El Parlament de Catalunya inicia la tramitació de la Llei del Tercer Sector Social de Catalunya, després que avui s’ha registrat a la cambra catalana una proposició de llei que reconeix el paper i l’aportació de les entitats socials a la societat i les persones. Per a la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, no es pot entendre la garantia dels drets socials, el benestar i la protecció social sense la contribució fonamental de les entitats. "L’estat del benestar s’ha construït des de la iniciativa social que representa el Tercer Sector Social" asseguren les dues organitzacions representatives del sector. A la roda de premsa de valoració de l'inici del tràmit parlamentari, la Taula i la Confederació han estat acompanyades del partits polítics que han donat suport a la tramitació de la llei: Socialistes i Units per Avançar, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Candidatura d'Unitat Popular- Un Nou Cicle per Guanyar, En Comú Podem, Ciutadans i el Partit Popular. 

El Tercer Sector Social considera imprescindible establir un marc legal específic per al tercer sector social català, com tenen altres territoris de l'Estat; reconèixer la identitat pròpia de les entitats socials catalanes; garantir la participació del tercer sector social en el disseny, lexecució i el seguiment de les polítiques públiques; recollir mesures de foment i finançament del tercer sector social que li aportin estabilitat i sostenibilitat i millorar els instruments de col·laboració publico social.

La Taula i La Confederació defensen que la llei és l’instrument adequat per reconèixer la importància dels projectes i activitats cíviques, comunitàries i de transformació i inclusió social que desenvolupa el tercer sector social i l’impacte que tenen en les persones en termes de drets i oportunitats. Les 3.000 entitats socials que en formen part tenen una llarga trajectòria a Catalunya i un rol actiu en la provisió dels serveis socials. Aquestes organitzacions acompanyen i ofereixen suports essencials a 1.500.000 de persones en situació de vulnerabilitat a Catalunya en tots els àmbits i en totes les franges d’edat. La seva tasca està orientada a defensar els drets socials i empoderar-les perquè tinguin una vida digna i autònoma.

Els principals continguts de la proposició de llei

La proposició de llei registrada consta de 4 capítols, amb un total de 19 articles, una disposició addicional, una disposició derogatòria i sis disposicions finals. 

El primer capítol, les disposicions generals, aborda l’objecte, la definició de les entitats del tercer sector, els principis rectors i el seu àmbit d’aplicació. La democràcia, la transparència, la no discriminació i la cohesió social són els eixos essencials en l’actuació del sector.

El segon capítol és sobre la col·laboració entre el Tercer Sector Social i els sectors públic i privat. Per a la prestació de serveis de responsabilitat pública, es determinen els instruments no contractuals, com la concertació, com a preferents, i, de forma complementària per al desenvolupament d’activitats socials d’interès general, s’estableix l’adopció d’altres instruments de col·laboració, adequats a les necessitats socials, com els convenis, els acords marc o les subvencions, entre altres.

El tercer capítol tracta sobre la participació del Tercer Sector Social, el diàleg civil i la interlocució social. Es preveu la participació del sector mitjançant dos sistemes diferenciats: la creació d’una Mesa de Diàleg del Tercer Sector i la participació del sector en òrgans col·legiats, sempre en un pla d’igualtat i equitat i amb condicions de transparència. La finalitat és avançar cap a la coproducció de polítiques públiques a través d’un model de governança basat en el diàleg, la confiança i la complementarietat entre la iniciativa social i la pública. 

I el quart, i darrer capítol, estableix les mesures de foment del Tercer Sector Social que inclouen la regulació del ‘Pla d’impuls i promoció del Tercer Sector’ i asseguren el seu seguiment en seu parlamentària. 


El tràmit parlamentari

A partir d’ara, La Confederació i la Taula es posen a disposició de tots els grups parlamentaris per treballar el contingut de la norma i enriquir-la tant com es pugui durant la tramitació. "No entendríem que, en aquesta cambra, no s’aconseguís un consens ampli per reconèixer i reforçar el rol del tercer sector social d’aquest país". 

Un cop aprovada la llei, confien que el Govern articularà els mecanismes per desplegar-la i fer-la efectiva, com més aviat millor. "Esperem que no quedi en paper mullat. Volem que sigui una llei útil, que millori el dia de les entitats i que tingui un impacte directe i positiu en les persones en situació de vulnerabilitat".