Internacionalització

Vols participar en una nova missió del Tercer Sector a Brussel·les?

Després de la jornada sobre fons i programes europeus per a empreses socials, celebrada el passat 18 de setembre, ACCIÓ impulsa una nova iniciativa, amb la col·laboració de la Taula del Tercer Sector, per enfortir les entitats socials a través de la internacionalització, com inclou el 3r Pla de Suport al Tercer Sector Social i de l’Economia Social i Solidària.

Oportunitats de cooperació social a l’Argentina

L’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa de la Generalitat de Catalunya (ACCIÓ), en col·laboració amb la Taula del Tercer Sector, promou oportunitats de cooperació internacional a entitats socials catalanes. Així, un conjunt de set organitzacions socials (ABD, ASPROSEAT, Consorci de Salut i Social de Catalunya, Tàndem Social, INTRESS, Associació Alba i Fundació Ampans) han participat en una missió a l'Argentina, on s'han reunit amb oenegés i organismes naturals de Buenos Aires.

Suara Cooperativa se internacionaliza y llega a Chile

Suara Cooperativa ha iniciado la expansión internacional a Chile con la prestación de servicios de atención sanitaria a domicilio. Gracias a la adquisición, junto con otros socios, de la empresa chilena Serproen Hombre Care, la internacionalización se ha podido llevar a cabo. Chile es actualmente el segundo país más envejecido de América del Sur, sólo por detrás de Uruguay, y se estima que en 2020 será el país con una tasa de envejecimiento más elevada.

Suara Cooperativa s’internacionalitza i arriba a Xile

Suara Cooperativa ha iniciat l’expansió internacional a Xile amb la prestació de serveis d’atenció sanitària a domicili. Gràcies a l’adquisició, juntament amb altres socis, de l’empresa xilena Serproen Home Care, la internacionalització s’ha pogut dur a terme. Xile és actualment el segon país més envellit d’Amèrica del Sud, només per darrera d’Uruguai, i s’estima que l’any 2020 serà el país amb una taxa d’envelliment més elevada.

La nova línia de treball està orientada a prestar serveis a domicili a gent gran, residències per a gent gran i centres d’estada diürna.